Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Szeroki konsensus społeczny dla Strategii przyspieszenia 2030+

Wizję funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, cele i kierunki rozwoju, wykaz projektów kluczowych oraz założenia polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach, a także informację jak to wszystko sfinansujemy zawiera przyjęta (21 grudnia) przez sejmik strategia rozwoju województwa na najbliższe dziesięć lat.

 

 

W ramach konsultacji społecznych dokumentu, które trwały od lipca do września, odbyło się 60 spotkań, dwie konferencje i 11 paneli branżowych z udziałem pięciuset zaproszonych ekspertów; 180 podmiotów zgłosiło łącznie 1 300 uwag, wniosków i opinii. To dzięki temu dla przedstawianego dziś projektu uzyskaliśmy możliwie najszerszy konsensus społeczny.    

 

– Przyjętym w strategii nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców regionu. Mam tu na myśli zarówno poziom życia właściwy dla społeczeństw rozwiniętych krajów europejskich, jak i nasze słuszne aspiracje na miarę realiów trzeciej dekady XXI wieku. Najlepiej charakteryzują to dwie idee: „Człowiek w centrum uwagi” i „Przyspieszenie rozwoju”. Ustalenia strategii w sposób bezpośredni lub pośredni wpłyną na politykę rozwojową każdej gminy w Kujawsko-Pomorskiem i dotyczyć będą każdego z nas. Stąd przyjęty sposób tworzenia dokumentu, od początku uwzględniający szeroki udział wszystkich interesariuszy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Prace nad Strategią przyspieszenia 2030+ rozpoczęliśmy od wykonania  diagnozy, czyli analizy sytuacji i aktualnych uwarunkowań rozwojowych. Zidentyfikowaliśmy czternaście podstawowych wyzwań:

 

 • odbudowa gospodarki po epidemii Covid-19
 • zrównoważony rozwój oraz efektywne funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu
 • wzmocnienie potencjału Bydgoszczy i Torunia jako ośrodków rozwoju
 • bezpieczeństwo i transformacja energetyczna
 • nowoczesny sektor rolno-spożywczy
 • rozwój uzdrowisk
 • zapewnienie dobrego stanu powietrza
 • poprawa poziomu rozwoju społecznego
 • dostosowanie kierunków rozwoju województwa do transformacji demograficznej i konsekwencji starzenia się społeczeństwa
 • rozwój przedsiębiorczości
 • wzrost innowacyjności gospodarki
 • poprawa dostępności zewnętrznej oraz wykorzystanie potencjału logistycznego
 • poprawa dostępności komunikacyjnej stolic województwa
 • powszechna dostępność technologii informacyjnych.

 

Nowa wersja naszego najważniejszego dokumentu programowego, która będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego nowej perspektywy, zakłada powołanie pięciu miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), obejmujących największe miasta regionu – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław – i ciążące do nich gminy, które, w ramach dedykowanych im budżetów, będą realizować wspólne, ważne lokalne projekty, zaplanowane przez lokalne samorządy. Bydgoski MOF – (19 miast i gmin, 600 tysięcy mieszkańców, powiaty ziemskie bydgoski i nakielski) jest zgodny ze zgłoszonymi podczas konsultacji społecznych  postulatami lokalnych środowisk. Stołeczny obszar rozwoju (SOR), zarządzany przez marszałka województwa, z własnym pakietem projektów, dotyczy najważniejszych z punktu widzenia całego regionu usług publicznych i społecznych – w tym kultury, służby zdrowia, edukacji.

 

Uchwalona właśnie strategia rozwojowa jest czwartą w naszej historii i kontynuacją wszystkich poprzednich. Celem pierwszej (2000 rok) była integracja województwa, drugiej (2005 rok) wyrównywanie szans rozwojowych, trzecia (2013 rok) była strategią modernizacji. Możemy mówić o wymiernych efektach realizacji ustaleń tej ostatniej: wzroście PKB, produkcji sprzedanej przedsiębiorstw, dochodów własnych województwa, liczby pracujących i nowych miejsc pracy, dzieci objętych opieką w przedszkolach i żłobkach oraz liczby osób z wyższym wykształceniem, a także spadku bezrobocia i liczby korzystających z opieki społecznej.

 

Zakładamy, że efektem realizacji ustaleń strategii 2030+ będą trwałe miejsca pracy z przyzwoitym wynagrodzeniem, znaczące unowocześnienie gospodarki, wysokiej jakości środowisko przyrodnicze, szeroka dostępność wysokiej jakości usług społecznych oraz to, że nasz region będzie pozytywnie identyfikowany (jako producent wysokiej jakości żywności, ośrodek turystyki uzdrowiskowej, cel wypadów na łono przyrody, etc.). Wartością dodaną powinno być korzystniejsze dla regionu saldo migracji. W regionie, w którym dobrze się żyje i w którym można realizować ambicje zawodowe, częściej wiążą przyszłość młodzi mieszkańcy.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 grudnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2020 r.