Aktualności

Sesja sejmiku województwa 23 października 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa 23 października 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Obradował sejmik

Dariusz Kurzawa został nowym wicemarszałkiem województwa, obejmując fotel w zarządzie województwa zwolniony przez wybranego do Sejmu wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego. Posłanką została też dotychczasowa wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek. Serdecznie gratulujemy!

 

Gratulacje podczas poniedziałkowego (24 października) posiedzenia sejmiku województwa odebrał też radny Stanisław Pawlak, wyróżniony ogólnopolską Nagrodą Samorządową im. Norberta Barlickiego za rok 2023. Radny Stanisław Pawlak jest samorządowcem od 30 lat. Wyróżnienie przyznaje Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska, przewodniczącym kapituły jest Aleksander Kwaśniewski.

 

Radni zapoznali się z informacją podsumowującej przedsięwzięcia rewitalizacyjne finansowane ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 oraz informacją o stanie wdrażania polityki terytorialnej w naszym województwie.

 

Długa debata towarzyszyła zaprezentowanemu przez wicedyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego Iwonę Stańczyk raportowi na temat zmian demograficznych prognozowanych na lata 2023–2060. Prognoza GUS zakłada w najbliższych 3–4 dekadach znaczny ubytek ludności województwa przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Z podobnymi problemami demograficznymi zmagają się również inne regiony Polski (i generalnie Europa), ale nasz region należy do województw o zakładanym ponadprzeciętnym ubytku ludności i ponadprzeciętnym tempie starzenia się społeczeństwa. Dlatego już teraz powinniśmy intensywnie przygotowywać się na tę sytuację, dostosowując ofertę wielu instytucji, a także usługi publiczne, w tym usługi opiekuńcze, do potrzeb osób w podeszłym wieku. Niezbędne będzie także przygotowanie profesjonalnej kadry, która będzie udzielała odpowiedniego wsparcia i sprawowała opiekę nad seniorami i osobami niesamodzielnymi.

 

Wypowiadając się w dyskusji marszałek Piotr Całbecki stwierdził, że konieczne są z jednej strony stanowcze wysiłki na rzecz podniesienia atrakcyjności osadniczej naszego regionu, z drugiej – konkretna i stabilna polityka społeczna nakierowana na zwiększenie dzietności i liczebności rodzin. Radny Jarosław Katulski wskazał, że ważniejsze niż liczba ludności są jakość życia i realistyczne, uwzględniające kwestie demograficzne i ekonomiczne, podejście do migracji.

 

Sejmik przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023. Samorząd województwa jest organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek oświatowych, którym stara się zapewnić najlepsze możliwości rozwoju. W ubiegłym roku szkolnym zrealizowaliśmy z wykorzystaniem funduszy unijnych dziewięć projektów edukacyjnych, które przyczynią się do podniesienia poziomu i jakości kształcenia, szczególnie w zakresie szkolnictwa zawodowego, edukacji przedszkolnej i edukacji dedykowanej młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. W ostatnim czasie nasze placówki objęły nauczaniem również młodych uchodźców z Ukrainy.

 

Dyrektor marszałkowskiego Departamentu Transportu Wiktor Plesiński przedstawił wniesiony przez zarząd województwa projekt nowelizacji Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla województwa. To mała nowelizacja przed zaplanowaną na przyszły rok gruntowną przebudową planu. Przygotowywana zmiana strategicznego w dziedzinie polityki transportowej województwa dokumentu będzie uwzględniać obecnie obserwowane trendy i potencjały poszczególnych połączeń. W planie jest m.in. uruchomienie linii kolejowej do Ciechocinka, o co zabiegają i w czym chcą finansowo partycypować lokalne społeczności.

 

Poruszenie wśród radnych wywołała informacja dotycząca dopłat do kolejowych przejazdów pasażerskich na poszczególnych liniach. Na najbardziej uczęszczanych koszt przejazdu jednego pasażera wynosi kilkanaście złotych, ale na trasie najmniej uczęszczanej (statystycznie 0,2 pasażera w pociągu) ponad 4 tys. złotych. Radny Roman Jasiakiewicz powiedział w dyskusji, że transport publiczny nigdzie nie jest dochodowy, a jego rolą jest przede wszystkim eliminowanie wykluczenia transportowego.

 

– Zależy nam na zastępowaniu transportu indywidualnego transportem zbiorowym, zwłaszcza że dobry transport zbiorowy przeciwdziała depopulacji – podkreślił marszałek Piotr Całbecki. Odnosząc się do danych kosztowych wskazał, że wszędzie na świecie inwestuje się w szynowy transport zbiorowy ogromne pieniądze i nikt nie liczy, że inwestycje zwrócą się z opłat za bilety. Podkreślił też, że nasze linie kolejowe mają wciąż jeszcze strukturę pozaborową, nie do końca przystającą do obecnych potrzeb, i że niestety najprawdopodobniej jeszcze długo nie będzie nas stać na jej przemodelowanie. – My obecnie odbudowujemy kolej w Polsce i jak dotąd nikt ma na to skutecznej metody. Potrzebne jest oparcie transportu publicznego o logiczne zasady. Mam nadzieję, że nowy Sejm podejmie to wyzwanie – stwierdził podsumowując dyskusję.

 

Sejmik nowelizację zatwierdził.

 

Podczas poniedziałkowego posiedzenia zatwierdzone zostały też Program współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 (skonsultowany ze środowiskiem organizacji pozarządowych) oraz kryteria ustalania kwot z Funduszu Pracy na finansowanie przyszłorocznych programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy i skonsultowane z samorządami powiatów ziemskich i miast na prawach powiatu).

 

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

23 października 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2023 r.