Aktualności

Konferencja prasowa marszałka województwa na temat nowych konkursów RPO, fot. Mikołaj Kuras
Konferencja prasowa marszałka województwa na temat nowych konkursów RPO, fot. Mikołaj Kuras

RPO: konkursy na IV kwartał

Mieszkania socjalne i środowiskowe domy samopomocy, budowa ścieżek rowerowych, rozwiązania służące ochronie środowiska oraz inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej – Komitet Monitorujący naszego RPO na swoim ostatnim posiedzeniu przyjął zaproponowane przez zarząd województwa kryteria wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Ich ogłoszenie zaplanowano na czwarty kwartał 2016.

 

Ochrona przyrody

 

Po raz pierwszy w nowej perspektywie finansowej uruchamiamy środki na przedsięwzięcia związane z ochroną rzadkich gatunków oraz ochroną ekosystemu, na tworzenie i odnawianie przyrodniczych szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, na inwestycje w ośrodkach zajmujących się promocją bioróżnorodności i edukacją ekologiczną oraz związane z ekologią działania edukacyjno-informacyjne. W adresowanym szeroko konkursie – aplikować mogą samorządy terytorialne, instytucje państwowe, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe – który zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku, przeznaczamy na to 4,5 mln euro. 

 

Podobny profil ma przygotowywany przez samorząd województwa adresowany do podmiotów w całym regionie program grantowy dotyczący ochrony siedlisk i gatunków. W puli będzie milion euro, o granty będą mogły występować samorządy lokalne, instytucje państwowe i ngo-sy.

 

Energetyka ze źródeł odnawialnych

 

Energetyce odnawialnej dedykowane są, także po raz pierwszy w RPO 2014-2020, dwa konkursy o wsparcie przedsięwzięć związanych  z budową i przebudową infrastruktury sieci przesyłowych. Pierwszy z nich, z alokacją 4 miliony euro, dotyczy infrastruktury służącej do przesyłania i dystrybucji zielonej energii cieplnej; drugi (alokacja ponad 15 milionów euro) sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, służących przyłączeniu jednostek wytwarzających energię do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W tym ostatnim aplikować mogą wyłącznie firmy będące operatorami systemów dystrybucyjnych. O pieniądze na sieci cieplne będą się mogły natomiast ubiegać zarówno przedsiębiorstwa, jak i samorządy terytorialne, instytucje trzeciego sektora oraz partnerstwa publiczno-prywatne.

 

Ścieżki rowerowe i gospodarka wodno-ściekowa

 

Dwa z planowanych konkursów – wsparcie inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy ścieżek rowerowych – ogłoszone zostaną w ramach ZIT-u (zintegrowanych inwestycji terytorialnych), czyli wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu. Po wsparcie będą mogły sięgnąć przede wszystkim jednostki samorządowe. Ogłoszenie obu naborów prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

 

Pieniądze – konkretnie 4 miliony euro – na budowę i odnawianie sieci szlaków rowerowych będą też do wzięcia w konkursie, który z myślą o całym regionie ogłosi w najbliższym czasie zarząd województwa. Do udziału w nim zapraszamy samorządy lokalne i ich instytucje. 

 

Infrastruktura społeczna

 

3,5 miliona euro to pula w zaplanowanym do ogłoszenia w czwartym kwartale 2016 konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z adaptacją budynków przeznaczanych na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione oraz budową, modernizacją i wyposażaniem obiektów z przeznaczeniem m. in. na domy dziennego pobytu i środowiskowe domy samopomocy. Aplikować będą mogły samorządy lokalne i ich instytucje, organizacje pozarządowe i zajmujące się tym segmentem interwencji społecznej organizacje religijne.  

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

5 września 2016 r.