Aktualności

Konferencja prasowa marszałka województwa po ostatnim czerwcowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras
Konferencja prasowa marszałka województwa po ostatnim czerwcowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras

RPO: czas na modernizację w przychodniach i systemową cyfryzację

Nowoczesność w ambulatoryjnej opiece medycznej, profilaktyka przeciwnowotworowa, skuteczne narzędzia w walce z biedą i wykluczeniem, przedsiębiorczość akademicka – obradujący 28 czerwca Komitet Monitorujący RPO 2014-2020 zatwierdził kryteria dla konkursów o dofinansowanie w kolejnych ważnych obszarach tematycznych. Wszystkie zostaną ogłoszone w trzecim kwartale 2016.  

 

– Pieniądze na sprzęt medyczny i rozwiązania informatyczne adresowane wprost dla przychodni medycznych pojawiają się w RPO po raz pierwszy, gdy tymczasem placówki te mają do spełnienia w systemie służby zdrowia bardzo istotną rolę. Zwłaszcza, gdy myślimy o tak zwanej opiece skoordynowanej – czyli takiej, w której gwarantowana jest ciągłość i kompleksowość działań medycznych wobec pacjenta, od wstępnej diagnozy poprzez leczenie po rehabilitację, niezależnie od tego, z ilu placówek będzie musiał skorzystać. Właśnie na takiej opiece nam zależy, stąd nacisk na służące temu rozwiązania w przyjętych kryteriach wyboru projektów – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Nowoczesność w przychodniach, e-zdrowie i profilaktyka 

 

W dwóch konkursach zaplanowanych na trzeci kwartał 2016 rozdysponujemy wsparcie na zakupy sprzętu medycznego i medycznych rozwiązań informatycznych (sprzęt i oprogramowanie) oraz na informatyzację, w tym e-dostępność i elektroniczny system obiegu dokumentacji, w ambulatoriach podstawowej opieki medycznej i przychodniach specjalistycznych. Łączna alokacja wynosi 15 milionów euro (66 milionów złotych). 

 

W pierwszym z nich będą mogły aplikować wszystkie typy podmiotów funkcjonujące w ramach publicznej służby zdrowia, w tym także praktykujący indywidualnie lekarze i pielęgniarki. Przychodnie, przede wszystkim te gorzej wyposażone i funkcjonujące z dala od głównych ośrodków, będą mogły uzupełnić sprzęt o nowoczesną aparaturę diagnostyczną, w tym aparaty usg i aparaturę kardiologiczną, oraz nowoczesny sprzęt ratujący życie (m. in. defibrylatory), a także uzupełniający je osprzęt informatyczny.  

 

Pod środki z drugiego, dotyczącego informatyzacji i e-dostępności, powstaje koordynowany przez samorząd województwa zintegrowany projekt na potrzeby całego województwa, w formule szerokiego partnerstwa. Chodzi o stworzenie systemu rozbudowanej informacji o pacjentach, otwartej dla podmiotów medycznych, z historią udzielanej w placówkach służby zdrowia pomocy i wynikami badań. Celem jest szybkie i skuteczne diagnozowanie.

 

Projekt ten jest elementem szerszej polityki cyfryzacyjnej, będącej kontynuacją tego co już udało nam się w tej sferze zdziałać, w której oprócz pakietu e-zdrowie znajdą się też systemowe rozwiązania dotyczące edukacji i kultury. Wszystkie będą realizowane w formule szerokiego partnerstwa ze wszystkimi samorządami terytorialnymi w województwie. Mamy tu poparcie Ministerstwa Cyfryzacji, które podobnie jak my uznaje ten model – w naszym kraju nowy, ale w Europie szeroko stosowany – za przynoszący najlepsze efekty. Na przedsięwzięcia stricte cyfryzacyjne przeznaczamy w RPO 200 milionów złotych.    

 

W ciągu trzech najbliższych miesięcy ogłosimy też konkurs o dofinansowanie programów w dziedzinie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. To choroba która wciąż zbiera śmiertelne żniwo, kluczem do skutecznego leczenia jest wczesne zdiagnozowanie. Chcemy, by programami takimi zostało objętych co najmniej 15 tysięcy mieszkańców regionu – przede wszystkim osoby w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których rodzinach wcześniej wystąpił ten rodzaj schorzenia. Sfinansujemy m. in. badania kolonoskopowe ze znieczuleniem i dojazdy na takie badania oraz prowadzoną przez medyków celowaną edukację zdrowotną. Przeznaczamy na to 6 milionów euro (blisko 26,5 miliona złotych).

 

Ograniczanie ubóstwa i małe domy dziecka

 

Łącznie 12 mln euro (blisko 53 mln złotych), z przeznaczeniem na programy związane z reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zasili budżety projektów realizowanych przez instytucje samorządowe, a także podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe. Chodzi wyłącznie o lokalne, stworzone z myślą o konkretnych społecznościach przedsięwzięcia, w których podstawą jest zindywidualizowanie podejścia i kompleksowość. Zależy nam, by wśród osób objętych tego rodzaju wsparciem znalazły się osoby niepełnosprawne, z obszarów zdegradowanych, osoby długotrwale bezrobotne, podopieczni opieki społecznej i matki powracające na rynek pracy po kilkuletnim zajmowaniu się dziećmi w domu.

 

Będą też pieniądze na tworzenie rodzinnych domów dziecka i niewielkich lokalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, przeznaczonych dla nie więcej niż czternaściorga wychowanków. Chcemy, by pokoje mieszkalne w nich były maksymalnie trzyosobowe, by młodzi ludzie mieli w nich dostęp do komputera i internetu (jedno stanowisko na co najwyżej trzy osoby) oraz odpoczynku na świeżym powietrzu (ogród, strefa sportowo-rekreacyjna). Do aplikowania zapraszamy samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje kościołów i związków wyznaniowych. Do rozdysponowania jest 6,4 mln euro (ponad 28 mln złotych).

 

Przedsiębiorczość akademicka i digitalizacja bibliotek  

 

5 milionów euro (22 mln złotych) to pula na wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, czyli firm związanych z którąś z kujawsko-pomorskich uczelni, powstałych z myślą o komercjalizacji wyników badań naukowych. Przedsiębiorczym naukowcom, dzięki którym Kujawsko-Pomorskie ma szanse skrócić dystans dzielący nas od najlepszych w tej materii ośrodków w kraju, proponujemy tym razem subwencje na prowadzenie badań. Warunkiem będzie przedstawienie planów badawczych. 

 

Komitet Monitorujący przyjął też kryteria wyboru projektów w zaplanowanych na trzeci kwartał 2016 konkursach o dofinansowanie dotyczących środków RPO na digitalizację i cyfrowe udostępnianie regionalnych zasobów kulturowych i naukowych, przede wszystkim bibliotecznych, oraz na modernizację energetyczną budynków publicznych. Pod pierwszy z tych konkursów także przygotowujemy, w formule szerokiego partnerstwa, projekt w ramach marszałkowskiej polityki cyfryzacyjnej.

 

Przyjęte podczas ostatniego czerwcowego posiedzenia KM rozstrzygnięcia były tematem konferencji prasowej marszałka Całbeckiego (29 czerwca) z udziałem dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji Magdaleny Mike-Gęsickiej, zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Barbary Jesionowskiej i kierownika Biura Zarządzania RPO Elizy Kaczmarek (zdjęcia).

 

Czytaj też:

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 czerwca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2016 r.

 

Konferencja prasowa marszałka województwa po ostatnim czerwcowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras Konferencja prasowa marszałka województwa po ostatnim czerwcowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras Konferencja prasowa marszałka województwa po ostatnim czerwcowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras Konferencja prasowa marszałka województwa po ostatnim czerwcowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras Konferencja prasowa marszałka województwa po ostatnim czerwcowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras