Aktualności

Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński

Obradował Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej

Na swym pierwszym posiedzeniu spotkał się 17 maja w Górsku w powiecie toruńskim nowo powołany Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej. Rolą gremium – w którym zasiadają przedstawiciele administracji publicznej, środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz nauki i biznesu – jest koordynowanie polityki samorządu województwa w zakresie tego segmentu gospodarki, w którym prymat ma nie maksymalizacja zysku, ale korzyść społeczna osób zaangażowanych w wytwarzane produktu czy usługi.

 

 

Komitet wybrał dziś ze swojego składu prezydium, przyjął też regulamin pracy i uzgodnił harmonogram kolejnych spotkań.

 

Regionalne komitety ekonomii społecznej powoływane są zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wśród prerogatyw naszego komitetu są między innymi kreowanie nowych rozwiązań w tej dziedzinie gospodarki, identyfikacja barier w rozwoju ekonomii społecznej, wspieranie działań edukacyjnych, konsultowanie propozycji rozwiązań strategicznych, programowych i legislacyjnych. Powołanie tego ciała jest ważnym krokiem w koordynowaniu regionalnej polityki ekonomii społecznej.

 

Segment ekonomii społecznej tworzą spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie inwalidów i firmy non-profit, a także organizacje pozarządowe i prowadzące działalność gospodarczą instytucje społeczne kościołów i związków wyznaniowych. Celem ich funkcjonowania jest samodzielność życiowa i finansowa osób w nich zatrudnionych – chodzi między innymi o defaworyzowanych na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

17 maja 2016 r.