Aktualności

Konsultacje szczegółów RPO. Dziękujemy za uwagi

Prace nad uszczegółowieniem RPO

Trwa wnikliwe analizowanie blisko 850 uwag i wniosków, które zebraliśmy w trakcie cieszących się dużym zainteresowaniem społecznych konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Za wszystkie dziękujemy. Powstała w ich wyniku kolejna wersja projektu SzOOP zostanie przygotowana jeszcze w wakacje.

 

 – Organizując szerokie konsultacje kolejnego istotnego w planowaniu strategicznym dokumentu liczyliśmy na jak największe zainteresowanie wszystkich zainteresowanych: samorządów lokalnych, instytucji i organizacji, mieszkańców. Dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski. Aktywny udział w konsultacjach to dowód, że wszyscy czujemy się współodpowiedzialni za rozwój naszego regionu, że nauczyliśmy się korzystać z tego demokratycznego narzędzia współudziału w kreowaniu przyszłości regionalnej wspólnoty  – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Przypomnijmy, że tego typu zaangażowanie mieszkańców miało miejsce także przy uzgadnianiu Strategii Rozwoju Województwa 2020+ oraz samego RPOWKP 2014-2020. Udział w konsultacjach obu dokumentów, które odbyły się w 2013 roku, był także bardzo liczny. W przypadku strategii zgłoszono blisko 1 200 uwag i opinii, w przypadku RPO złożono 870 wniosków i uwag.

 

Zgłoszone w toku obecnych konsultacji uwagi i wnioski są obecnie wnikliwie analizowane. Oczywiście nie wszystkie zostaną uwzględnione. Podstawowym filtrem są wcześniej przyjęte, podpisane i obowiązujące dokumenty: wynegocjowany z Komisją Europejską nasz RPO oraz Umowa Partnerstwa między polskim rządem a KE. Unia Europejska stawia między innymi twarde bariery dotyczące finansowania inwestycji na drogach lokalnych, wymagając by wspierane były wyłącznie te, które mają bezpośrednie wpięcie do europejskiej sieci transportowej TEN-T. 

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO (w skrócie SzOOP) jest dokumentem, który wynika z zapisów (zawartej między Polską a Komisją Europejską) Umowy Partnerstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Precyzuje cele działań w ramach naszego RPO, wymienia tak zwane wskaźniki rezultatu i produktu, określa typy projektów i beneficjentów, którzy będą mogli starać się o dofinansowanie, a także grupy docelowe, czyli tych którzy ostatecznie skorzystają ze wsparcia. Wskazuje również tryb wyboru projektów, limity i ograniczenia w ich realizacji oraz warunki finansowania. SzOOP przygotowuje i zatwierdza zarząd województwa, który zdecydował o poddaniu go konsultacjom społecznym (chociaż formalnie nie ma takiego obowiązku).

 

 Konsultacje, w których uczestniczyły samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe oraz reprezentacje przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu i  osoby fizyczne, trwały od 12 do 30 czerwca. Powstała w ich wyniku kolejna wersja projektu SzOOP zostanie przygotowana jeszcze w wakacje. Następnie kształt dokumentu będzie uzgadniany z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa).

 

Pierwszy nabór wniosków RPOWKP 2014-2020 (dotyczący działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, dla którego SzOOP przyjęto wcześniej) został już ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Obecnie trwa nabór wniosków. Więcej na ten temat tutaj.

  • O obszarach, na które trafi wsparcie tutaj.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 lipca 2015 r.