Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

Podczas ostatniego (27 listopada) posiedzenia Komitet Monitorujący nasz Regionalny Program Operacyjny obecnej perspektywy zatwierdził kryteria wyboru projektów w kolejnych planowanych na najbliższe miesiące konkursach o dofinansowanie. Gremium pracowało nad ramowymi kryteriami udzielania wsparcia m. in. na projekty inwestycyjnie w służbie zdrowia, tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 i przedszkolaków oraz sieci usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, a także na przedsięwzięcia, których celem jest dobra edukacja ogólna i zawodowa.

 

Środki na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych oraz finansowanie kosztów szkoleń  opiekunów i niań, a także wsparcie aktywizacyjne dla matek powracających na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem uruchomimy w lutym przyszłego roku. Do zagospodarowania, w dwóch konkursach, będzie łącznie ponad 29 milionów złotych. Konkursy adresowane są bardzo szeroko – z możliwości będą mogły skorzystać zarówno samorządy lokalne i organizacje pozarządowe, jak i firmy.

 

Propozycją dla samorządów Bydgoszczy, Torunia, powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz samorządów gmin powiązanych funkcjonalnie ze stolicami województwa będzie ogłoszony w maju konkurs w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT), w którym zarząd województwa rozdysponuje pieniądze przeznaczone na tworzenie różnych form usług opiekuńczych z myślą o niesamodzielnych osobach dorosłych, przede wszystkim seniorach. Będzie można za nie stworzyć m.in. mieszkania chronione dla takich osób, kluby samopomocy i domy dziennego pobytu, a także zbudować system tego typu usług w miejscu zamieszkania (teleopieka, wypożyczalnie sprzętu, dzienni opiekunowie, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka). Pula środków to blisko 860 tysięcy złotych.

 

Ponad 11 milionów złotych wynosi alokacja w zaplanowanym na wrzesień konkursie o dofinansowanie projektów służących podniesieniu poziomu kształcenia w podstawówkach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkolnictwie zawodowym. Celem jest kształtowanie ogólnych i konkretnych umiejętności przydatnych na rynku pracy, a także umiejętności krytycznego myślenia i uczenia się. Będzie można sfinansować w ten sposób m.in. zajęcia językowe, zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów, doposażenie szkół, doradztwo na rzecz wyboru kierunków kształcenia, staże zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

 

Lepsze kształcenia zawodowe to cel dla którego uruchomimy środki w trzech innych konkursach (ogłoszenia w marcu, wrześniu i listopadzie). Do wzięcia będzie łącznie blisko 50 milionów złotych z przeznaczeniem m.in. na zajęcia pozalekcyjne, programy zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe oraz rozwój oferty edukacyjnej.

 

Między grudniem 2018 a listopadem 2019 zarząd województwa planuje też ogłoszenie konkursów, w których podzieli środki na aktywizację zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (cztery konkursy, łączna alokacja: ponad 56 mln złotych), tworzenie nowych miejsc w przedszkolach (trzy konkursy, łączna alokacja: blisko 11 mln złotych), budowę ścieżek rowerowych na obszarze objętym ZIT (alokacja: 4,2 mln złotych) i niezbędne inwestycje w oddziałach zakaźnych szpitali wojewódzkich (alokacja 2 mln złotych).

 

– To ostatnie posiedzenie komitetu tym roku, więc również podsumowujemy to, co już nam się udało zrealizować. Generalnie można powiedzieć, że udało nam się wykonać to, co założyliśmy, choć w niektórych segmentach RPO musimy jeszcze pracować nad wskaźnikami efektywności. Jestem dobrej myśli i uważam, że do końca roku wszystkie te wskaźniki zostaną osiągnięte – powiedział przed posiedzeniem, podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami, marszałek Piotr Całbecki.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 listopada 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2018 r.

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP