Aktualności

Fot. Jacek Smarz
Fot. Jacek Smarz

Pierwsze pieniądze nowego RPO uruchomione

Wojewódzki Urząd Pracy rozdysponował (w trybie pozakonkursowym) pierwsze środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. W myśl podpisanych z dwudziestoma powiatowymi urzędami pracy umów o dofinansowanie, na miękkie projekty tych instytucji oraz rozdzielane za ich pośrednictwem dotacje dla bezrobotnych na pierwszy samodzielny biznes przeznaczamy blisko 54 miliony złotych.

 

Chodzi o pulę 8. osi priorytetowej RPOWKP, przeznaczoną na aktywizację zawodową osób poszukujących pracy. Zaproszenie do składania wniosków adresowaliśmy do wszystkich dwudziestu działających w naszym województwie powiatowych urzędów pracy. Mogły dotyczyć szeroko rozumianego wsparcia na rzecz zatrudnienia osób bezrobotnych (zarejestrowanych jako bezrobotni) powyżej 29. roku życia  – szkoleń, warsztatów, staży, reorientacji zawodowej, doradztwa dotyczącego ścieżki zatrudnienia, a także bezzwrotnych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.

 

– Realizatorzy będą w tej perspektywie finansowej rozliczani z przyjętych dla projektów wskaźników zatrudnienia – czyli realnych efektów, oznaczających pracę dla osób objętych pomocą. To ważne, bo każe podchodzić do tych spraw w sposób bardzo odpowiedzialny  – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Łączna liczba objętych programami osób pozostających bez zatrudnienia przekracza 5 tysięcy. W grupie tej są długotrwale bezrobotni, 1 400 to poszukujący zatrudnienia w wieku 50 i więcej lat, blisko trzysta osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Co drugi uczestnik programów powinien w ich wyniku znaleźć pracę lub odnaleźć się w biznesie.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 września 2015 r.