Aktualności

Najwięcej zawartych dotąd umów o dofinansowanie inwestycji dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków. Jednym z pierwszych zakończonych zadań jest modernizacja Urzędu Gminy w Pruszczu (powiat świecki), fot. Tymon Markowski
Najwięcej zawartych dotąd umów o dofinansowanie inwestycji dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków. Jednym z pierwszych zakończonych zadań jest modernizacja Urzędu Gminy w Pruszczu (powiat świecki), fot. Tymon Markowski

Nasz RPO w liczbach

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski ogłosił już ponad 150 naborów wniosków. Zawarto też ponad 370 umów na realizację przedsięwzięć o wartości dofinansowania 2,1 miliarda złotych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski ogłosił już ponad 150 naborów wniosków. Zawarto też ponad 370 umów na realizację przedsięwzięć o wartości dofinansowania 2,1 miliarda złotych. W przygotowaniu do podpisu jest blisko 200 kolejnych umów.

 

– Gorąco zachęcam do aplikowania o wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Dla osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat mechanizmów związanych z sięganiem po europejskie środki i odnaleźć się w procedurach i formularzach, organizujemy szereg szkoleń i spotkań informacyjnych. Pomocą służą też pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do naszego regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej. Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli 9,5 miliarda złotych. Wartość RPO na lata 2014-2020 dwukrotnie przekracza pulę środków, którą nasz region dysponował w poprzednim okresie programowania w latach 2007-2013.

 

Największe wsparcie – 710 milionów złotych ­­– uruchomiliśmy dotąd na działania związane w ze wzmocnieniem innowacyjności i konkurencyjności regionalnej gospodarki. To pieniądze między innymi  na współpracę nauki z biznesem a  także realizację ważnych instrumentów finansowych, przede wszystkim uruchomienie pożyczek i poręczeń dla firm. Wśród instytucji, którym powierzyliśmy administrowanie tymi pieniędzmi są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju.

 

W dziedzinie twardych inwestycji najwięcej zawartych umów – 74, dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków – szkół, urzędów, instytucji kultury, przychodni, świetlic wiejskich oraz remiz strażackich. Wartość zakontraktowanego w ten sposób wsparcia to prawie 124 miliony złotych. Kolejnych 48 umów jest w przygotowaniu. Pieniądze na inwestycje związane z termomodernizacją oraz odnawialnymi źródłami energii będą też dostępne w formie pożyczek – samorząd województwa przeznaczył na ten cel 250 milionów złotych, którymi będzie administrować Europejski Bank Inwestycyjny.

 

Ze środków RPO finansowane są też prace na drogach. Na trwające już gruntowne przebudowy pięciu tras wojewódzkich uruchomiliśmy do tej pory 285 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Kolejne dwie podpisane umowy o wartości ponad 20 milionów złotych dotyczą przebudowy ulic Chełmińskiej i Turystycznej w Toruniu. W przygotowaniu jest kolejnych 8 umów dotyczących inwestycji w Bydgoszczy, powiatach bydgoskim, świeckim, wąbrzeskim i rypińskim oraz Nakle nad Notecią, Sępólnie Krajeńskim i Tucholi.

 

Ponad 77 milionów złotych wynosi wartość podpisanych dotąd umów na zadania realizowane z myślą o wspieraniu służb ratowniczych oraz ochronie przyrody i dziedzictwa kulturowego. Największy projekt (wartość dofinansowania to 21 milionów złotych) dotyczy wsparcia rozwoju punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponad 15 milionów złotych trafiło na przebudowę wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe. Dofinansowanie otrzymali też strażacy, którzy wyposażą jednostki OSP w 13 samochodów ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Z tych środków wspieramy też prace w zabytkach.

 

Ponad 218 milionów złotych wynosi wartość zakontraktowanego dotąd wsparcia z RPO na 26 inwestycji w infrastrukturę zdrowotną, społeczną i edukacyjną. To pieniądze między innymi na rozbudowę i doposażenie szpitali i przychodni, pracowni nauki zawodu w szkołach oraz przedszkoli. W przygotowaniu jest kolejnych 49 umów o wartości dofinansowania ponad 21 milionów złotych.

 

W sferze projektów społecznych najwięcej, bo 205 milionów złotych z RPO trafiło dotąd na realizację 115 przedsięwzięć związanych z aktywizacją zawodową mieszkańców. Wśród nich są 23 projekty, w których można się ubiegać o między innymi o granty na założenie własnej firmy. Pomoc trafiła też na organizację opieki nad najmłodszymi dziećmi, w tym pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub wynajęcia niani.

 

Blisko 50 podpisanych dotąd umów o dofinansowanie dotyczy projektów z zakresu wspierania i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwoju usług społecznych skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, a także np.  inicjatyw związanych z pełnieniem pieczy zastępczej. To także środki na rozwój sektora ekonomii społecznej. Suma udzielonego dotąd wsparcia to prawie 72 miliony złotych. W przygotowaniu jest kolejnych blisko 28 umów o wartości dofinansowania 51 milionów złotych.

 

Kolejne 51 milionów złotych przeznaczyliśmy na realizację 45 projektów edukacyjnych. To pieniądze na tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków i rozwijanie oferty placówek przedszkolnych, wsparcie na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów szkół ogólnych, rozwój szkolnictwa zawodowego, w tym staże u pracodawców oraz edukację dorosłych. To także środki na stypendia dla uzdolnionej młodzieży – do tej pory taka pomoc trafiła do 1,7 tysiąca uczniów z regionu.

 

W Kujawsko-Pomorskiem dobrze wykorzystaliśmy środki, które trafiły do naszego regionu w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Nasze województwo najefektywniej w Polsce wykorzystało pieniądze dostępne w ramach realizowanych wówczas programów operacyjnych – wskaźnik wykorzystania środków finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wyniósł 141,12 procent (więcej).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 sierpnia 2017 r.