Aktualności

Konsultujemy strategię polityki społecznej

Konsultujemy strategię polityki społecznej

Samorząd województwa zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020. Konsultacje potrwają do 8 lipca.

 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 określa kierunki rozwoju regionu w zakresie polityki społecznej. Celem działań podejmowanych w ramach realizacji strategii będzie m. in. włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dokument zakłada realizację celów strategicznych wpisanych w Strategię  Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 (Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi oraz Sprawne zarządzanie).

 

W ramach obu dokumentów przewidziana została realizacja działań adresowanych do różnych grup odbiorców: na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w obszarach wzmacniania kapitału społecznego, ekonomii społecznej, edukacji, współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną.

 

Konsultacje trwają od 1 czerwca do 8 lipca w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji:

 

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres:

strategia@rcrs.pl

  • pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu,

ul. Słowackiego 114, 87 – 100 Toruń lub osobiście poprzez złożenie formularza uwag w kancelarii RCRS.

 

 

Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego

 

15 czerwca 2015 r.