Aktualności

Wsparcie trafi między innymi na inwestycje z zakresu wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, fot. Andrzej Goiński
Wsparcie trafi między innymi na inwestycje z zakresu wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, fot. Andrzej Goiński

RPO nabiera tempa

Inwestycje w odnawialne źródła energii, zakupy sprzętu medycznego, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, rozwój usług opiekuńczych i społecznych, edukacja dorosłych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – to tylko niektóre przedsięwzięcia, których realizację umożliwią najnowsze konkursy o dofinansowanie projektów ogłoszone przez zarząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapraszamy do składania wniosków.

 

– W najnowszych naborach wniosków do rozdysponowania jest między innymi wsparcie na rozbudowę infrastruktury związanej z odnawialnymi źródłami energii oraz zakup wyposażenia dla przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Podzielimy też środki na rozwój usług opiekuńczych oraz realizację kompleksowych programów umożliwiających aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego województwo dysponuje kwotą 9,5 miliarda złotych. RPO jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwala na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Na przykład wsparciu na prowadzenie przedszkoli towarzyszą środki na budowę lub rozbudowę tego rodzaju placówek.

 

Ważną częścią naszego RPO jest polityka terytorialna województwa. Obejmuje poziomy: wojewódzki – ZIT, regionalny i subregionalny; ponadlokalny oraz tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który jest wyjątkowym w skali Polski mechanizmem wspierania społeczności lokalnych. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do porozumienia na rzecz jego realizacji przystąpiło 25 partnerów samorządowych -miast, gmin oraz powiatów (lista). Środki przeznaczone wyłącznie na ten obszar to blisko 167 milionów euro. Funkcję instytucji pośredniczącej dla ZIT pełni miasto Bydgoszcz.

 

Najnowsze nabory wniosków w ramach RPO:

 

  • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W trzech ogłoszonych naborach wniosków do podziału jest w sumie 127 milionów złotych. Jeden z konkursów dotyczy budowy mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych i publicznych, w tym w jednostkach służby zdrowia. W drugim można pozyskać wsparcie na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej z OZE. W trzecim naborze chodzi o realizację projektów budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych dedykowanych przyłączeniu jednostek wytwórczych energii OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W pierwszym konkursie o wsparcie mogą ubiegać się samorządy terytorialne i ich jednostki, w drugim firmy, samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe, a w przypadku inwestycji z zakresu sieci elektroenergetycznych o dofinansowanie mogą wnioskować ich operatorzy. Nabory ruszą 30 grudnia i potrwają do 20 stycznia oraz do 31 stycznia 2017 roku.

 

  • Budowa infrastruktury wodno-ściekowej. Samorządy lokalne, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty mogą ubiegać się o wsparcie między innymi na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków (także przydomowych), systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody, a także specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych. W puli środków do podziału jest 16 milionów złotych. Nabór wniosków ruszy 30 grudnia i potrwa do 31 stycznia 2017 roku

 

  • Inwestycję w infrastrukturę medyczną i wsparcie na zakup sprzętu medycznego. Wśród dwóch ogłoszonych naborów wniosków jest konkurs dotyczący wsparcia na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Aplikować mogą wszystkie pomioty prowadzące finansowaną ze środków publicznych tego rodzaju działalność leczniczą i diagnostyczną, w tym praktykujący indywidualni lekarze i pielęgniarki. W puli konkursowej jest 8,6 miliona złotych a wysokość dofinansowania może wynieść 50 procent kosztów kwalifikowanych projektu. Nabór wniosków ruszy 30 grudnia i potrwa do 28 lutego 2017 roku. Drugi z naborów dotyczy inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz zakupu sprzętu w szpitalach wojewódzkich. W puli tego konkursu znajduje się 69,3 miliona złotych. Nabór wniosków przewidziano od 30 grudnia do 30 czerwca 2017 roku.

 

  • Ochrona przyrody. W konkursowej puli są środki na działania proekologiczne, związane z rozwojem infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz rozwojem edukacji ekologicznej. Chodzi między innymi o ochronę siedlisk i cennych gatunków, a także zwalczanie gatunków inwazyjnych obcych. Wsparcie trafi też na tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych oraz budowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie różnorodności biologicznej lub edukacji ekologicznej. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy terytorialne i ich jednostki, inne instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. W konkursowej puli jest 8,6 miliona złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 30 grudnia i potrwa do 31 maja 2017 roku.

 

  • Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy. Chodzi o realizację projektu grantowego, w ramach którego wsparcie trafi na przygotowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz organizację kursów zawodowych i innych kursów umożliwiających podnoszenie wiedzy i uzupełnianie kwalifikacji przez osoby dorosłe. Projekt może być realizowany przez województwo kujawsko-pomorskie w partnerstwie z innymi podmiotami. Oferta edukacyjna trafi do tych, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są zdobywaniem nowych umiejętności przydatnych na rynku pracy. W puli jest 18,3 miliona złotych. Nabór potrwa od 30 grudnia do 13 stycznia 2017 roku,

 

  • Rozwój usług opiekuńczych i społecznych. Dwa nabory wniosków (jeden z nich w ramach ZIT) dotyczą między innymi poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami. Chodzi o tworzenie i rozwój oferty dziennych domów pobytu, środowiskowych domów i klubów samopomocy oraz mieszkań wspomaganych, a także inne tego rodzaju usługi świadczone również w miejscu zamieszkania. W jednym z konkursów zakres wspieranych przedsięwzięć obejmuje też rozwój usług wsparcia rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej, a także realizację projektów wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych. Konkurs w ramach ZIT skierowany jest do samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych. W drugim naborze o wsparcie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. W sumie w puli są ponad 42 miliony złotych. Nabory wniosków odbędą się od 30 grudnia do 13 stycznia 2017 roku oraz od 30 grudnia do 20 stycznia 2017 roku.

 

  • Aktywne włączenie społeczne. Dofinansowanie trafi na realizację zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne, aktywizację i integrację, a także powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania mogą być realizowane w oparciu o różne programy i narzędzia pracy socjalnej. O wsparcie mogą ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. W puli jest 5,2 miliona złotych. Nabór potrwa od 30 grudnia do 13 stycznia 2017 roku.

 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktualnych (przed rozpoczęciem naboru lub w trakcie) jest jeszcze kilkanaście naborów wniosków o dofinansowanie projektów. WIĘCEJ.

 

Informacje o wszystkich konkursach RPO 2014-2020 i naborach wniosków na naszej stronie www.mojregion.eu

 

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu (więcej), a także pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcamy także do zadawania pytań za pośrednictwem formularza online.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 
30 listopada 2016 r.