Aktualności

Droga gminna Łagiewniki- Warząchewka, fot. Jacek Smarz

Jak zmienialiśmy naszą wieś

Finiszujący PROW 2007-2013 przyniósł województwu ponad 670 milionów złotych dotacji oraz będące efektem ich wykorzystania nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zrewitalizowane centra miejscowości, odnowione lub nowo zbudowane świetlice i ośrodki kultury, dobrze wyposażone pace zabaw, nowe lub doposażone obiekty sportowe.

 

– Europejskie pieniądze perspektywy 2007-2013, także te z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, sprawiły, że nasza wieś wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze 8 lat temu. To istotny skok cywilizacyjny, który oznacza lepsze warunki życia oraz godne dochody gospodarstw rolnych i rolniczych rodzin. Jestem przekonany, że środki nowego PROW pozwolą dokończyć modernizacji – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Urząd Marszałkowski jest kujawsko-pomorską instytucją wdrażającą dla segmentów PROW 2007-2013, dotyczących wspierania inwestycji związanych gospodarowaniem rolniczymi zasobami wodnymi, odnową wsi i podstawowymi usługami dla ludności oraz wsparcia rozwoju lokalnego w ramach mechanizmu LEADER.

 

Z puli przyznanych województwu ponad 670 milionów złotych zakontraktowano już blisko 100 procent środków. Najwięcej, bo ponad 300 milionów złotych, pochłonęły przedsięwzięcia inwestycyjne związane z poprawą poziomu świadczenia podstawowych usług komunalnych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, budowa i modernizacja targowisk, energetyka ze źródeł odnawialnych, infrastruktura internetowa). 113 milionów złotych  kosztowały inwestycje związane z odnową i rozwojem wsi (budowa oraz remonty świetlic i domów kultury oraz obiektów sportowych  oraz tworzenie wiejskich placów zabaw). Na infrastrukturę pozwalającą na upowszechnienie dostępu do internetu wydano ponad 1,5 miliona złotych.

 

Dzięki dotacjom z PROW we wsiach w całym regionie wybudowano pół tysiąca kilometrów nowych wodociągów i blisko 800 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej, prawie 7000 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków i 17 nowych ujęć wody, oddano też do użytku 53 owych lub zmodernizowanych stacji uzdatniania wody i 19 oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy obszarów pozamiejskich korzystają z blisko 800 nowo wybudowanych lub wyremontowanych świetlic (ponad 600 z nich na nowo i stosownie do obecnych potrzeb wyposażono), blisko 300 powstałych lub doposażonych obiektów sportowych i 600 placów zabaw.

 

Warto wskazać, że lokalne społeczności wykorzystują pieniądze PROW do podniesienia walorów turystycznych najbliższej okolicy. Chodzi zarówno o restaurację zabytkowych obiektów (126 inwestycji), jak i tworzenie lub odnowienie obiektów służących rekreacji (plaże, pomosty, przystanie, wypożyczalnie sprzętu wodnego, miejsca do grillowania – łącznie 260 inwestycji). W wielu gminach miejscowościach powstały mikroprzedsiębiorstwa oferujące usługi agroturystyczne oraz organizację imprez turystycznych.

Konferencja podsumowująca program, z udziałem przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera i wicemarszałka Dariusza Kurzawy, odbyła się 23 lipca w Elgiszewie w powiecie golubsko-dobrzyńskim 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 lipca 2015 r.
Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2015 r.

Biblioteka w Zelgnie, fot. Tytus SzabelskiBoisko, Kłobia, gm. Lubraniec, fot. jacek SmarzDroga gminna Łagiewniki- Warząchewka, fot. Jacek SmarzPlac rekreacji w Radzyniu, fot. Andrzej GoińskiPlac zabaw w Białych Błotach, fot. Tymon MarkowskiPrzydomowa oczyszczalnia ścieków gmina Papowo BiskupieSieć kanalizacyjna w Antoniewie  FOT JACEK SMARZStacja uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej, fot. Tymon Markowski