Aktualności

Konsultacje Strategii 2030+, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Konsultacje Strategii 2030+, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Finisz konsultacji społecznych Strategii przyspieszenia 2030+

3 września minął termin składania uwag i wniosków do projektu strategii rozwoju województwa do roku 2030. 2 września, z udziałem wicemarszałka województwa Zbigniewa Ostrowskiego i członka zarządu województwa Sławomira Kopyścia, odbyła się kończąca spotkania konsultacyjne konferencja, w której uczestniczyli prezydenci największych miast regionu – Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. Nowa wersja naszego najważniejszego dokumentu programowego, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego nowej perspektywy, powinna zostać przyjęta przez sejmik jeszcze w tym roku.

– Ustalenia strategii w sposób bezpośredni lub pośredni wpłyną na politykę rozwojową każdej gminy w Kujawsko-Pomorskiem i dotyczyć będą każdego z nas. Stąd przyjęty sposób tworzenia dokumentu, od początku uwzględniający szeroki udział wszystkich interesariuszy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W ramach ustawowych konsultacji projektu strategii odbyły się m.in. uroczysta konferencja inauguracyjna oraz pięć spotkań otwartych i jedno dedykowane organizacjom pozarządowym, a także minikonferencje konsultacyjne dedykowane radnym województwa, Stowarzyszeniu Radnych Województwa, regionalnemu Sejmikowi Gospodarczemu, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, prezydentom miast naszego regionu i Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego. Wkrótce zostanie przygotowany raport ze złożonych uwag i wniosków, który zostanie przedłożony zarządowi województwa.

Procedowana obecnie strategia rozwojowa jest czwartą w naszej historii i kontynuacją wszystkich poprzednich. Celem pierwszej (2000 rok) była integracja województwa, drugiej (2005 rok) wyrównywanie szans rozwojowych, trzecia (2013 rok) była strategią modernizacji. Możemy mówić o wymiernych efektach realizacji ustaleń tej ostatniej: wzroście PKB, produkcji sprzedanej przedsiębiorstw, dochodów własnych województwa, liczby pracujących i nowych miejsc pracy, dzieci objętych opieką w przedszkolach i żłobkach oraz liczby osób z wyższym wykształceniem, a także spadku bezrobocia i liczby korzystających z opieki społecznej.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

25 sierpnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020 r.

Konsultacje Strategii 2030+, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonsultacje Strategii 2030+, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonsultacje Strategii 2030+, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonsultacje Strategii 2030+, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonsultacje Strategii 2030+, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonsultacje Strategii 2030+, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonsultacje Strategii 2030+, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonsultacje Strategii 2030+, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonsultacje Strategii 2030+, fot. Andrzej Goiński/UMWKP