Aktualności

Jedno ze szkoleń dla poszukujących zatrudnienia organizowanych przez powiatowe urzędy pracy, fot. Tymon Markowski
Jedno ze szkoleń dla poszukujących zatrudnienia organizowanych przez powiatowe urzędy pracy, fot. Tymon Markowski

Aktywnie na rzecz poszukujących pracy

Doradzają, aktywizują, szkolą oraz pomagają znaleźć zatrudnienie. Dzięki środkom z Unii Europejskiej dysponują między innymi dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparciem na aktywizację zawodową młodych. Pracownicy urzędów pracy w regionie obchodzą jubileusz 100-lecia działalności publicznych służb zatrudnienia.

 

– Działalność publicznych służb zatrudnienia ma ogromne znaczenie dla łagodzenia problemów rynku pracy. Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia oraz 100. rocznicy działalności tego segmentu administracji w Polsce dziękuję pracownikom wszystkich urzędów pracy w regionie za zaangażowanie oraz codzienną, trudną pracę na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia – mówi marszałek Piotr Całbecki, który przesłał na ręce dyrektorów urzędów pracy w całym województwie listy z życzeniami dla pracowników.

 

Instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy w Polsce zostały powołane dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 27 stycznia 1919 roku. W Kujawsko-Pomorskiem strukturę publicznych służb zatrudnienia tworzy obecnie 20 powiatowych urzędów pracy oraz podległy marszałkowskiej administracji Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, który planuje, koordynuje i prowadzi działania związane z regionalnym rynkiem pracy.

 

W 2018 roku osoby poszukujące pracy mogły skorzystać z 77 tysięcy ofert, które do urzędów pracy zgłosili pracodawcy. Efekt działalności regionalnych instytucji odpowiedzialnych za obsługę bezrobotnych to także aktywizacja ponad 29 tysięcy osób, które skorzystały z takich form pomocy jak staże, udział w robotach publicznych i szkoleniach. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 1,8 tysiąca początkujących przedsiębiorców.

 

Do dyspozycji publicznych służb zatrudnienia w regionie są także fundusze z Unii Europejskiej. Wojewódzki Urząd Pracy pośredniczy we wdrażaniu części naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dotyczącej podnoszenia aktywności zawodowej nie tylko osób bezrobotnych, ale także np. odchodzących z rolnictwa i rybactwa oraz zagrożonych utratą pracy. Chodzi o pulę 116 milionów euro, czyli około 500 milionów złotych.

 

Znaczna część tych środków trafia bezpośrednio do powiatowych urzędów pracy, pozostałe dzielone są w ramach ogłaszanych przez WUP konkursów. Do tej pory z organizowanych dzięki temu wparciu doradztwa zawodowego, szkoleń i specjalistycznych kursów, subsydiowanego zatrudnienia oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej skorzystało ponad 20 tysięcy osób. Aktualny nabór dotyczy wyboru pośredników, którzy zajmą się wsparciem osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz cywilno-prawnych lub zarabiających poniżej minimalnej płacy krajowej (więcej).

 

WUP pośredniczy także w podziale części środków z krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. To pomoc ukierunkowana na zwiększenie możliwości zatrudniania osób młodych do 29 roku życia. Chodzi zwłaszcza o organizację poradnictwa i pośrednictwa pracy, staży i szkoleń, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie, bonów szkoleniowych i prac interwencyjnych. W puli jest 118,6 miliona euro, czyli 509 milionów złotych. Do tej pory ze wsparcia skorzystało 29 tysięcy osób.

 

Publiczne służby zatrudnienia w liczbach:

  • 20 powiatowych urzędów pracy działa w Kujawsko-Pomorskiem. Regionalną politykę rynku pracy koordynuje i określa Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
  • Blisko 77 tysięcy wolnych miejsc pracy zgłosili do powiatowych urzędów pracy pracodawcy w 2018 roku,
  • 1,8 tysiąca osób skorzystało z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Ponad 20 tysięcy osób skorzystało do tej pory z poradnictwa, szkoleń, specjalistycznych kursów i innych form aktywizacji zawodowej w ramach projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  • Ponad 29 tysięcy młodych mieszkańców regionu skorzystało dotąd z różnych form aktywizacji zawodowej oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 stycznia 2019 r.