Aktualności

Środki z PRO trafią m.in. na tworzenie miejsc opieki dla przedszkolaków, fot. Mikołaj Kuras
Środki z PRO trafią m.in. na tworzenie miejsc opieki dla przedszkolaków, fot. Mikołaj Kuras

Aktualne konkursy RPO

Na walkę z epidemią Covid-19 i jej skutkami przeznaczyliśmy nierozdysponowane dotąd środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Równocześnie trwają uruchomione wcześniej konkursy o dofinansowanie projektów. Wsparcie można uzyskać między innymi na budowę ścieżek rowerowych, instalację oświetlenia ulicznego, budowę oczyszczalni ścieków oraz tworzenie nowych miejsc opieki dla przedszkolaków i pomoc dla młodzieży z problemami wychowawczymi.

 

– Do tej pory w ramach naszego RPO podpisaliśmy ponad dwa tysiące umów na łączną kwotę ponad 6,3 miliarda złotych. W każdej, nawet najmniejszej miejscowości regionu widać efekty naszego wsparcia. Powstały nowe przedszkola, kameralne domy dziecka, domy dla seniorów, ścieżki rowerowe i duże projekty infrastrukturalne. Zapraszam do składania wniosków o dofinansowanie w ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursach – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Ścieżki rowerowe

Na Kujawach i Pomorzu, dzięki środkom z RPO rozwija się sieć ścieżek rowerowych. Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy kolejnych kilometrów tras dla rowerzystów. W puli znajdują się dwadzieścia trzy miliony złotych. Na wnioski czekamy do 15 maja. Więcej informacji na stronie mojregion.eu.

 

Aktywizacja społeczna młodzieży z problemami wychowawczymi

Trzy miliony złotych znajdują się w puli konkursu skierowanego do instytucji działających na rzecz młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Wsparcie można otrzymać na działania mające na celu poprawę szans na zatrudnienie osób przebywających w ośrodkach wychowawczych i poprawczakach, w tym resocjalizację, pomoc terapeutyczną i wychowawczą, a także doradztwo edukacyjno-zawodowe. O wsparcie można ubiegać się do 22 maja. Więcej informacji na stronie mojregion.eu

 

Wychowanie przedszkolne

Środki z RPO można uzyskać na tworzenie nowych miejsc opieki dla przedszkolaków oraz na dostosowanie istniejących już obiektów do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wsparcie można wykorzystać także na udoskonalanie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. W puli środków na te cele znajduje się blisko cztery i pół miliona złotych. Wnioski przyjmujemy do 1 czerwca. Więcej informacji na stronie mojregion.eu.

 

Infrastruktura wodno-ściekowa

Trzy miliony złotych znajdują się w puli konkursu, którego celem jest rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. O wsparcie można ubiegać się do 30 czerwca. Konkurs jest przeznaczony przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski mogą składać także samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym (w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego).

 

Środki będzie można uzyskać na: budowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody, inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowym, a także instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz na zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. Więcej na stronie mojregion.eu.

 

Oświetlenie uliczne

Do 29 czerwca samorządy, ich jednostki organizacyjne i zarządcy infrastruktury transportowej służącej organizacji transportu zbiorowego na terenie wojewódzkiego ZIT-u mogą ubiegać się o dofinansowanie w konkursie dotyczącym modernizacji systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem). Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4,5 miliona złotych. Więcej na stronie mojregion.eu.

 

Wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 i łagodzenia jej skutków

740 milionów złotych – taka jest wartość samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. W pakiecie znalazły się m.in. wsparcie dla szpitali, dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw, nowe rozwiązania na rzecz instytucji opiekuńczych i instytucji interwencji społecznej oraz zakupy i dystrybucja środków ochrony osobistej poza placówkami medycznymi. Więcej informacji tutaj.

 

Zobacz też: Kujawsko-Pomorskie przeciw Covid-19

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 kwietnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2020 r.