Aktualności

Wsparcie trafi między innymi na rozwój oferty edukacyjnej szkół zawodowych, fot Jacek Smarz
Wsparcie trafi między innymi na rozwój oferty edukacyjnej szkół zawodowych, fot Jacek Smarz

Aktualne konkursy RPO: woda, szpitale i kształcenie zawodowe

Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najnowsze nabory wniosków dotyczą między innymi rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej, rozwoju kształcenia zawodowego i inwestycji w szpitalach powiatowych.

 

– Gorąco zachęcam do aplikowania o wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Dla osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat mechanizmów związanych z sięganiem po europejskie środki i odnaleźć się w procedurach i formularzach, organizujemy szereg szkoleń i spotkań informacyjnych. Pomocą służą też pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego województwo dysponuje kwotą 9,5 miliarda złotych. RPO jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwala na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Na przykład wsparciu na prowadzenie przedszkoli towarzyszą środki na budowę lub rozbudowę tego rodzaju placówek.

 

Ważną częścią naszego RPO jest polityka terytorialna województwa. Obejmuje poziomy: wojewódzki – ZIT, regionalny i subregionalny; ponadlokalny oraz tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który jest wyjątkowym w skali Polski mechanizmem wspierania społeczności lokalnych. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do porozumienia na rzecz jego realizacji przystąpiło 25 partnerów samorządowych -miast, gmin oraz powiatów (lista). Środki przeznaczone wyłącznie na ten obszar to blisko 167 milionów euro. Funkcję instytucji pośredniczącej dla ZIT pełni miasto Bydgoszcz.

  

Aktualne konkursy w ramach RPO (przed rozpoczęciem naboru wniosków lub w trakcie):

 

Infrastruktura

  • Inwestycje drogowe miast prezydenckich. Samorządowe władze Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia mogą się ubiegać o wsparcie na budowę, przebudowę i modernizację dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. W puli konkursu jest ponad 60 milionów złotych.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 lutego i może trwać do wyczerpania środków zarezerwowanych w puli konkursowej.

 

  • Infrastruktura wodno-ściekowa. W połowie maja rozpoczną się nabory wniosków w dwóch konkursach (jeden w ramach ZIT) o dofinansowanie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i czyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę oraz instalacji do odzyskiwania i unieszkodliwiania osadów ściekowych. Aplikować mogą przede wszystkim samorządy lokalne, a także podmioty działające w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W jednym konkursie do podziału jest 26 milionów złotych, w drugim (w ramach ZIT) 16,6 mln złotych.

Nabory wniosków rozpoczną się 15 maja i mogą trwać do wyczerpania środków zarezerwowanych w puli konkursowej lub do zakończenia naboru decyzją instytucji organizującej konkurs.

    

Ochrona przyrody  

  • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. W konkursowej puli są środki na działania proekologiczne, związane z rozwojem infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz rozwojem edukacji ekologicznej. Chodzi między innymi o ochronę siedlisk i cennych gatunków, a także zwalczanie gatunków inwazyjnych obcych. Wsparcie trafi też na tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych oraz budowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie różnorodności biologicznej lub edukacji ekologicznej. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy terytorialne i ich jednostki, inne instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. W konkursowej puli jest 8,6 miliona złotych.

Nabór wniosków potrwa do 31 maja.

 

Kształcenie zawodowe

  • Rozwój kształcenia zawodowego. W puli konkursowej są pieniądze przede wszystkim na tworzenie odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęcia pozalekcyjne i kursy przygotowawcze, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, kształcenie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Do wzięcia jest 30,4 mln złotych.

Nabory wniosków od 29 maja do 19 czerwca.

 

  • Inwestycję w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Nabór w ramach ZIT dotyczy wsparcia na tworzenie, modernizację oraz wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych. Do podziału wśród samorządów terytorialnych i ich jednostek jest w sumie 9,5 miliona złotych

Nabór rozpocznie się 29 maja i potrwa do 12 czerwca

 

Rynek pracy i przedsiębiorczość

  • Tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw. Mikro, małe i średnie firmy, grupy przedsiębiorstw a także ich partnerstwa z jednostkami naukowymi mogą się ubiegać o wsparcie na tworzenie i rozwój infrastruktury badawczej dla biznesu, służącej opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług. Środki trafią na zakup aparatury, sprzętu i technologii, a także prace budowlane. Oddzielne nabory wniosków przewidziano dla firm, które mają już doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz dla przedsiębiorstw, które chcą kontynuować i rozszerzyć taką działalność. Trzeci konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych działających w partnerstwie. W sumie w puli jest ponad 110 milionów złotych.

Nabory wniosków rozpoczęły się 31 marca i potrwają do 12 maja, 19 maja oraz 26 maja

 

  • Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. W pierwszym z dwóch ogłoszonych konkursów grupy przedsiębiorstw (zwłaszcza klastry) mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów dotyczących poszukiwania zagranicznych partnerów biznesowych, usług doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej oraz udziału przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Drugi z konkursów dotyczy promocji terenów inwestycyjnych przez samorządy lokalne. W puli jest w sumie 30 milionów złotych.

Nabory wniosków rozpoczęły się 31 marca i potrwają do 30 maja.

 

  • Pomoc dla zwalnianych pracowników (wsparcie outplacementowe). Konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotyczy organizacji doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego i pośrednictwa zawodowego, sfinansowania szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, a także organizację staży i praktyk zawodowych. Przewidziano także uruchomienie środków na subsydiowane zatrudnienie, dodatków relokacyjnych oraz bezpłatnego wsparcia na podjęcie własnej działalności gospodarczej. W puli do rozdysponowania jest 9,5 miliona złotych.

Nabór wniosków rozpocznie się 13 kwietnia i będzie prowadzony do wyczerpania środków lub do zakończenia naboru decyzja instytucji organizującej konkurs.

 

Zdrowie

  • Inwestycje w infrastrukturę medyczną i wsparcie na zakup sprzętu medycznego. Najnowszy konkurs w tej dziedzinie dotyczy inwestycji i doposażenia szpitali powiatowych – w puli konkursowej jest 41 milionów złotych. W drugim aktualnym konkursie o blisko 70 milionów złotych na tego rodzaju zadania mogą wnioskować lecznice wojewódzkie.

Jeden z naborów wniosków rozpocznie się 29 maja i zakończy 31 lipca. Drugi rozpoczął się grudniu i potrwa do 30 czerwca.

 

Kultura i dziedzictwo

  • Ochrona zasobów kultury. W puli konkursu ogłoszonego w ramach ZIT jest 14,3 miliona złotych. Wsparcie trafi na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w zabytkach, otoczeniu zabytków oraz obszarach zabytkowych i poprzemysłowych o wartościach historycznych, a także rozbudowę i przebudowę instytucji kultury oraz konserwację zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych. O pomoc mogą wnioskować samorządy terytorialne i ich jednostki.

Nabór rozpocznie się 29 maja i potrwa do 7 lipca.

 

Informacje o wszystkich konkursach RPO 2014-2020, naborach wniosków oraz spotkaniach informacyjnych na naszej stronie www.mojregion.eu.  

 

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu (więcej), a także pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcamy także do zadawania pytań za pośrednictwem formularza online.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

10 maja 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 12 maja 2017 r.