Zdrowie psychiczne

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego

22 października odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego. Głównym celem spotkania było wypracowanie celów i zadań Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2022.

 

Na posiedzeniu omówiona została aktualna sytuacja w psychiatrii dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim, która podobnie jak w całej Polsce jest niepokojąca. Brak kadry, niewystarczająca infrastruktura i niewydolny system finansowania to tylko niektóre z problemów.

 

Poruszono także kwestie związane z potrzebą tworzenia i rozwijania różnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym ich aktywizacji zawodowej. Podkreślono niezwykle istotną rolę współpracy psychiatrów, psychologów, pedagogów oraz psychoterapeutów. Zwrócono uwagę na niebagatelną rolę obecności rodziny pacjenta w procesie terapeutycznym oraz potrzebę wspierania psychiatrii środowiskowej.

 

Następne lata psychiatrii w województwie kujawsko-pomorskim to dalsze prace w zakresie upowszechniania psychiatrii środowiskowej, powstawanie nowych Centrów Zdrowia Psychicznego oraz szerokie zmiany w psychiatrii dzieci i młodzieży.

 

Obecny Wojewódzki Zespół ds. Zdrowia Psychicznego został powołany na mocy uchwały nr 25/1233/18 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Przewodniczącym Zespołu jest konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii prof. dr n. med. Aleksander Araszkiewicz.