Programy - informacje

Program profilaktyczny ukierunkowany na wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego

Program profilaktyczny ukierunkowany na wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej

 

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej  w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.

 

Niniejszy program profilaktyczny ukierunkowany jest na wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania profilaktyczne, celem poprawy wykrywalności nowotworu jelita grubego, dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowe.

 

 

Kto może brać udział w badaniu:

  1. Osoby pracujące, narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy:                                                                                   

– w wieku 50-65 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego,   
– w wieku 40-49 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, które mają
w rodzinie krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,   

 – w wieku 25-49 lat, pochodzące z rodzin, w których występuje dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tym przypadku potrzebne jest skierowanie (potwierdzenie)
z poradni genetycznej;     
  

  1. Osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia:

–  w wieku 50-65 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego,   
–  w wieku 40-49 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, które mają
w rodzinie krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,   

 –  w wieku 25-49 lat, pochodzące z rodzin, w których występuje dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tym przypadku potrzebne jest skierowanie (potwierdzenie)
z poradni genetycznej.     
  

Informacja o organizatorze:

Organizatorem konkursu, w oparciu o który przebiega realizacja programu, jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17 o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region w ramach, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy.