Zdrowie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 30 sierpnia 2016 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Nazwa oferenta: Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego

Nazwa zadania: Wiem jak, reaguję

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia drogą mailową na adres uzl@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 12 września 2016 r.

 

Oferta do pobrania

(termin ważności: 05.09.2016- 12.09.2016)