Zdrowie

Grafika - Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi

26 czerwca obchodzimy ustanowiony 34 lata temu przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Narkotyków. Jest to bardzo ważna data, która integruje wiele działań związanych na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii na całym świecie.

 

Dziś to święto jest symbolem zrozumienia i wspierania osób uzależnionych w walce z nałogiem. Zjawisko narkomanii jest problemem, który dotyka ludzi na całym świecie. Narkotyki to substancje silnie uzależniające fizycznie i psychicznie. Według Światowego Raportu o Narkotykach opublikowanego przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) około 269 milionów ludzi w 2018 roku używało narkotyki, ponad 35 milionów ludzi cierpi na zaburzenia wywołane używaniem narkotyków. Analiza danych z polskiego krajowego systemu zgłaszalności do leczenia, prowadzonego przez Centrum Informacji Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii pokazała, że wśród osób zgłaszających się̨ do leczenia najczęstszym powodem zgłoszeń́ po marihuanie, która jest na pierwszym miejscu, są narkotyki z grupy amfetamin (36%). Prawie co dziesiąta osoba zgłasza się z powodu metamfetaminy. 

 

W Polsce prowadzone są liczne programy profilaktyczne, które przeciwdziałają narkomanii. Aktualnie baza programów, dostępna na stronie: www.programyrekomendowane.pl.

 

Ważnym elementem działań mających na celu podnoszenia świadomości społecznej na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych są kampanie społeczne. Tutaj można wskazać kampanię edukacyjną „Bez chemii na drodze”, która powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod patronatem Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Jej celem jest przeciwdziałanie zjawisku kierowania pojazdami pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Wszelkie materiały edukacyjne związane z kampanią znajdują się na stronie: https://bezchemiinadrodze.pl/

 

Anonimową i bezpłatną pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin można uzyskać w antynarkotykowej poradni internetowej działającej po adresem www.narkomania.org.pl  oraz w Ogólnopolskim Telefonie Zaufania „Narkotyki – Narkomania” funkcjonującym pod numerem 801 199 990.

 

Dostępny jest również Informator, który zawiera informacje o organizacjach, podmiotach i placówkach z  terenu całej Polski, udzielających pomocy terapeutycznej i wsparcia osobom używającym środków odurzających i substancji psychotropowych oraz osobom uzależnionym. Informator gdzie szukać pomocy znajduje się tutaj.

 

Urzędy Marszałkowskie od wielu lat wspierają działania profilaktyczne organizowane przez organizacje pozarządowe kierowane do osób zagrożonych narkomanią, osób uzależnionych i ich rodzin. W 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczył na granty w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim kwotę 350.000 zł.

 

Zatrzymajmy się tego dnia choć na chwilę i pokażmy swoją solidarność z osobami uzależnionymi od narkotyków. Może ktoś kto mieszka obok nas właśnie takiej pomocy potrzebuje.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych https://www.kbpn.gov.pl/, www.programyrekomendowane.pl, https://bezchemiinadrodze.pl/, www.narkomania.org.pl, https://www.gov.pl/web/zdrowie .