Zdrowie

Konkurs ofert nr 10/2016 pn. „Ochrona i Promocja Zdrowia”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 10/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w roku 2016 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona i Promocja Zdrowia”

 

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert  oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną

 

w terminie do 14 stycznia 2016 r. do godz. 15.30

 

pocztą na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń

 

lub osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Punkt Informacyjno-Podawczy – parter

lub

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń

biuro podawczo-kancelaryjne – parter

 

 

Generator ofert oraz więcej informacji na temat ogłoszonych konkursów ofert znajduje się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

 

Uwaga!

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej lub z inną sumą kontrolną niż nadaną przez Generator ofert, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Zdrowia – Biuro Programów Profilaktycznych

Tel. 056 656-10-27