Środowisko

Logo naturalnie segreguję

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt grantowy pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”.

Projekt dotyczy utworzenia, rozbudowy lub modernizacji tak zwanych PSZOK-ów, czyli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenia i doposażenia.

 

Część gmin w naszym województwie nie posiada Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) umożliwiającego mieszkańcom przekazywanie odpadów komunalnych, a wiele z funkcjonujących wymaga modernizacji i doposażenia. W ramach projektu zostaną wybudowane dwa PSZOK-i, jeden zostanie rozbudowany, a pozostałych sześć zmodernizowanych i doposażonych.

 

Powstałe lub zmodernizowane punkty przyjmować będą takie odpady jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia. Mieszkańcy zostawią tam także: zużyte baterie i akumulatory, stary sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, a także opony, odpady zielone (czyli np. liście i skoszoną trawę), odpady budowlane i rozbiórkowe.

 

Działaniom inwestycyjnym towarzyszyć będą również działania informacyjno-edukacyjne mające promować wśród mieszkańców zachowania, które sprawią, że odpadów będzie mniej. Aspekt edukacyjny umożliwi prowadzenie dla mieszkańców gmin, uczestniczących w projekcie grantowym, skutecznych działań szkoleniowych, informacyjnych i promujących korzystanie z PSZOK-ów.

 

PSZOK-i znajdować się będą na ogrodzonych, zamkniętych terenach, będąc jednocześnie łatwo dostępnymi dla wszystkich mieszkańców danej gminy tak, aby strumień trafiających tam odpadów był jak największy.

 

Budowa nowych PSZOK oraz modernizacja już obecnie istniejących do standardu gwarantującego odbiór frakcji odpadów w połączeniu z poprawą dostępności do punktów dla mieszkańców pozwoli na selektywne zbieranie poszczególnych frakcji, zmniejszając w efekcie ilość zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Funkcjonowanie PSZOK jest ekonomiczną i skuteczną metodą selektywnego zbierania odpadów i ekonomicznie uzasadnionym sposobem na osiągnięcie wyższych poziomów ich recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.

 

Realizację projektu zaplanowano na lata 2021-2023. Całkowity koszt projektu to kwota 11 465 145,67 zł, z czego: kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 9 745 373,81 zł pozostałą część stanowią środki własne województwa.

 

 Odbiorcami końcowymi realizowanego projektu jest 9 gmin naszego województwa, tj. gminy: Baruchowo, Czernikowo, Chrostkowo, Dobrzyń nad Wisłą, Fabianki, Lubraniec, Radomin, Wąpielsk oraz Włocławek.