Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

XV posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia
XV posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

XV posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

XV posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 22 listopada 2017 r. Rada skorzystała z uprzejmości Pani Dyrektor Elżbiety Siemiątkowskiej i spotkała się w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Spotkanie otworzyła Pani Krystyna Żejmo-Wysocka Przewodnicząca WRdsPS, która przywitała gości i zaprezentowała porządek posiedzenia, a następnie przedstawiła Radzie informację na temat prowizorium budżetowego województwa i zabezpieczenia w nim środków na realizację zadań publicznych realizowanych w trybie ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w obszarze senioralnym. Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Leźnicka, która przedstawiła Radzie program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim.

 

W dalszym ciągu spotkania Członkowie Rady raz jeszcze zostali poinformowani o programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom i o programie badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej, które realizowane są przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto Pani Przewodnicząca poinformowała Radę o zamiarze przeprowadzenia w mediach kampanii informacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w tym wobec osób starszych i niesamodzielnych, a także o stopniu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Informacja nt. „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”