Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Uczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej
Uczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

X posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 24 maja 2022 r. w  siedzibie Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Bydgoszczy odbyło się X posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Na zaproszenie pani Krystyny Żejmo-Wysockiej, Przewodniczącej WRdsPS w posiedzeniu wzięła udział pani dr Anita Gałęska-Śliwka, która poporowadziła dla uczestników posiedzenia wykład nt. „Senior, a prawa pacjenta”. Stosownie do zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, szczegółowo zostały przedstawione prawa w szczególności do:

– świadczeń zdrowotnych;

– korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących;

– przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń;

– żądania drugiej opinii;

– natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia;

– informacji o swoich prawach;

– informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniobiorcy;

– informacji o swoim stanie zdrowia;

– rezygnacji z otrzymania informacji;

– wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego;

– odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.

 

W dalszej części posiedzenia wystąpiła pani Iwona Wełnicka przedstawiając  „Organizowanie wsparcia opiekuńczego dla osób starszych  i niesamodzielnych w gminach województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Uczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej