Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Uczestnicy posiedzenia

VI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie online

W dniu 25 maja 2021 r. o godz. 10:00, odbyło się VI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z udziałem Pana Marszałka Sławomira Kopyścia.

 

Posiedzenie poprowadziła Pani Krystyna Żejmo-Wysocka, Przewodnicząca WRdsPS.

Głównym tematem posiedzenia było wystąpienie Pana dr Przemysława Biegańskiego pn. „Instytucjonalne ramy regionalnej polityki społecznej na rzecz osób starszych w województwie kujawski-pomorskim”.

Pani Krystyna Żejmo-Wysocka poinformowała o  działaniach Samorządu Województwa, który przeznaczył w roku 2021 kwotę 100 000 zł na wykonanie zadania publicznego w ramach konkursu nr 8 pod nazwą „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”. Złożonych zostało w tym konkursie 61 ofert na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 458 978,30 zł. Wsparcie otrzymało 29 organizacji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Celem wsparcia jest propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia seniorów. Zadania będą realizowane w dwóch obszarach: wspierania aktywności społecznej seniorów oraz działania mające na celu integrację osób starszych z dziećmi i młodzieżą.

Na wykonanie zadania publicznego w konkursie nr 9 „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”, Samorząd Województwa przeznaczył w 2021 r. kwotę 250 000 zł. Złożonych zostało 28 ofert na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 396 331,54 zł. Wsparcie otrzymało 19 organizacji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Pani Krystyna Żejmo-Wysocka poinformowała również o trwających pracach nad nową perspektywą finansową, która obejmie wsparciem również seniorów.

Uczestnicy posiedzenia dyskutowali o szczenieniach przeciw COVID-19 wśród osób starszych.

 

Uczestnicy posiedzenia Uczestnicy posiedzenia Uczestnicy posiedzenia Uczestnicy posiedzenia