Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Uczestnicy posiedzenia
Uczestnicy posiedzenia

V posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie online

W dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 11:00, odbyło się V posiedzenie  II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie online z udziałem Pana Marszałka Sławomira Kopyścia.

 

Posiedzenie poprowadziła Pani Krystyna Żejmo-Wysocka, Przewodnicząca WRdsPS, która przywitała Pana Marszałka Sławomira Kopyścia, wszystkich Członków WRdsPS oraz Panią Barbarę Ptaszyńska p.o. dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Pani Przewodnicząca przedstawiła aktualne działania Samorządu Województwa na rzecz mieszkańców w dobie pandemii. Samorząd Województwa będzie realizował projekt pn. Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO – projekt grantowy. Łączna kwota projektu  5 882 250,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na granty dla organizacji pozarządowych naszego województwa, zaś ich dystrybucją zajmą się wyłonione w konkursach podmioty. Formuła grantowa umożliwi przyznanie środków grantowych w maksymalnej wysokości 50 tys. zł., z przeznaczeniem między innymi na usługi opiekuńcze, usługi w rodzinnych domach pomocy, usługi w ośrodkach wsparcia, DPS, usługi wspierania rodziny oraz usługi asystenckie. Realizowane usługi społeczne w ramach inicjatyw grantowych organizacji pozarządowych będą pełniły funkcję profilaktyczną i będą ukierunkowane na przeciwdziałanie negatywnym skutkom covid 19.

 

Pani Dyrektor Barbara Ptaszyńska przedstawiła uczestnikom posiedzenia programy polityki zdrowotnej finansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:

  • program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim;
  • program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim;
  • kujawsko-pomorski program badań przesiewowych w kierunki tętniaka aorty brzusznej.

 

Następnie poinformowała uczestników o aktualnej sytuacji epidemicznej w województwie.

 

Następnie Pan Marcin Swaczyna poinformował o działaniach województwa w opiece na rzecz kombatantów przez Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej. Formą wsparcia podczas pandemii są dostarczane kombatantom między innymi  ciepłe posiłki, paczki. 

 

Pan Marszałek Sławomir Kopyść podziękował serdecznie wszystkim osobom, które angażują się w dobie pandemii i czynią starania, których celem jest  poprawa jakości życia seniorów.

 

Na zakończenie ustalono, że kolejne posiedzenie WRdsPS. odbędzie się w miesiącu maju.