Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

I posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

I posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

26 listopada 2014 r. odbyło się I posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członkowie Rady zostali powołani na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 63/2014, z dnia 7 listopada 2014 r. Treść zarządzenia nr 63/2014 – tutaj.

 
Uroczyste wręczenie nominacji z rąk Marszałka Piotra Całbeckiego członkom Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 13 listopada 2014 r. – materiał tutaj.

Członkowie Rady zgodnie z zapisami regulaminu powołania Rady wybrali spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza, którzy będą kierować pracami Rady. W wyniku przeprowadzonych wyborów, do pełnienia wyżej wymienionych funkcji wybrani zostali:

  1. Przewodnicząca Rady – Pani Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  2. Zastępca Przewodniczącej Rady – Pan Andrzej Mielczarek – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyń nad Wisłą;
  3. Sekretarz Rady – Pani Ewa Zbelicka – Uniwersytet Trzeciego Wieku – WSG w Bydgoszczy.

Członkowie Rady – dostrzegając wiele wyzwań i zadań do wykonania w zakresie polityki senioralnej w naszym województwie – wymienili się uwagami na temat własnego doświadczenia w tym obszarze i zadeklarowali aktywny udział w pracach Rady.

Kolejne posiedzenie Rady planowane jest na dzień 10 grudnia 2014 r. Na spotkaniu tym Rada – wraz z innymi przedstawicielami środowiska seniorów z terenu naszego województwa – określi kierunki wpływu oraz propagować będzie ideę pracy na rzecz osób starszych.