Sprawy społeczne

Projekt – „Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

W ramach realizacji projektu zakupione zostały 3 czteroczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne (EZT) do obsługi regionalnego transportu publicznego. Nowe pojazdy dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej oraz wyposażone w wszelkie udogodnienia (miejsca na rowery, klimatyzacja, itp.), co przyczyni się do wzrostu komfortu podróżowania. Dzięki inwestycji  zwiększy się zdolność przewozowa kolei na terenie województwa, co w sposób bezpośredni wpłynie na zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej: 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu,

Działanie: 5.3 Infrastruktura kolejowa,

Schemat: Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego.

Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zakup trzech czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych a tym samym przywrócenie znaczenia regionalnego transportu publicznego poprzez zwiększenie jego dostępności i atrakcyjności.

Pierwotna wartość całkowita projektu: 105 744 881,00 zł

Pierwotna wartość dofinansowania: EFRR: 95 597 737,00 zł

Obecna wartość całkowita projektu: 105 714 804,69 zł

Obecna wartość dofinansowania EFRR: 93 421 844,34 zł

 

Logotypy