Sprawy społeczne

uczestnicy posiedzenia WSRdsON
uczestnicy posiedzenia WSRdsON

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa

W dniu 29 stycznia br. w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, z udziałem Pani Krystyny Żejmo-Wysockiej – Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych.

 

Na zaproszenie członków Rady w posiedzeniu uczestniczyła również Pani Aleksandra Gierej – Dyrektor PFRON Oddział Kujawsko-Pomorski, która poinformowała zebranych o bieżących działaniach realizowanych przez PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Na posiedzeniu omówiono program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem jest umożliwienie udzielania osobom niepełnosprawnym wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym.  Obejmuje on programy: Zajęcia klubowe w WTZ, Rehabilitacja 25plus, Szansa-Rozwój-Niezależność czyli rehabilitacja domowa oraz edukacja rodziców/opiekunów oraz poradnictwo indywidulane i grupowe oraz grupy środowiskowego wsparcia dla rodzin.

 

Dyskutowano również o programie „Dostępność Plus” na lata 2018-2025, który ma na celu poprawę dostępności infrastruktury, komunikacji czy usług a tym samym zapewni on dostępność architektoniczną, informacyjną i komunikacyjną przestrzeni publicznej.

 

W działaniach realizowanych przez PFRON, zaplanowano realizację programu „Aktywny samorząd” w celu wspierania niepełnosprawnych studentów, „Program wyrównania różnic między regionami III”, oraz program „Absolwent” oraz „Stabilne Zatrudnienie”.

 

Pani Dyrektor Aleksandra Gierej poinformowała, że do dnia 29 marca 2019 roku – trwa opracowanie dokumentów dotyczących projektu: „Zwiększenie możliwości przemieszczania się osób o ograniczonej mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu „door-to-door” oraz poprawę dostępności budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej” w ramach Działania 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020

 

Planowane jest przez PFRON ogłoszenie dwóch konkursów w ramach w/w projektu:

  • Konkurs dla samorządów gmin na zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to –door;
  • Konkurs dla właścicieli budynków wielorodzinnych i użyteczności.

 

Na zakończenie posiedzenia Pani Dyrektor Krystyna Żejmo-Wysocka poinformowała o dostępności środków również w ramach RPO oraz POWER.

 

uczestnicy posiedzenia WSRdsONuczestnicy posiedzenia WSRdsONuczestnicy posiedzenia WSRdsONuczestnicy posiedzenia WSRdsON