Rolnictwo

Droga w gminie Janowiec Wielkopolski

Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

W dniach 6 i 7 lipca br. z udziałem  Pana  Wicemarszałka Dariusza Kurzawy odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

W bieżącym roku dofinansowanych będzie 115 inwestycji drogowych prowadzonych przez samorządy gminne na drogach dojazdowych do gruntów rolnych, łączna długość objętych nimi dróg to prawie 60 kilometrów, zaś łączna kwota dofinansowania wynosi blisko 7,5 miliona złotych.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na ww. cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty te stanowią rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze, mają one w ramach sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju, zrekompensować społeczeństwu bezpowrotną stratę dla środowiska wynikającą ze zmiany użytkowania tegoż terenu. Dochody budżetu województwa uzyskane w ten sposób są zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, w tym na tak ważkie społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O środki te wnioskować mogą samorządy lokalne z terenu województwa, zaś podziału tych środków dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia modernizacyjne polegają najczęściej na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi. W latach 2007-2016 proces ten objął 800 kilometrów dróg na obszarach wiejskich. Samorząd województwa wsparł te przedsięwzięcia 70 milionami złotych.

 

Podpisanie umów, fot. Andrzej GoińskiPodpisanie umów, fot. Andrzej GoińskiPodpisanie umów, fot. Andrzej GoińskiPodpisanie umów, fot. Andrzej GoińskiPodpisanie umów, fot. Andrzej GoińskiPodpisanie umów, fot. Andrzej Goiński