Pozostałe

e-Urząd

Szanowni Państwo,

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Marszałkowskiego jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) epuap.gov.pl. Do korzystania z usług na portalu ePUAP wymagane jest założenie konta użytkownika, zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami.

Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 5. ustęp 1 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U. 01.130.1450 z dnia 15 listopada 2001 r.).