Patronat Marszałka

Informacje podstawowe

Informacje dla ubiegających się o Patronat Honorowy
lub
udział Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie Honorowym
Patronat Honorowy oraz członkostwo Marszałka Województwa w Komitecie Honorowym jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw.
Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym lub regionalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu województwa, bądź inne wydarzenia o wysokiej randze i dużym znaczeniu dla promocji województwa.
 
Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.
Organizatorów przedsięwzięć ubiegających się o przyznanie Patronatu Honorowego lub udziału Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie Honorowym zapraszamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania Patronatu Honorowego / udziału Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie Honorowym oraz jego załącznikami – dokumenty znajdują się poniżej.
W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu Marszałka organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zastosowania wytycznych w zakresie form promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Sprawy z zakresu Honorowego Patronatu lub udziału w Komitecie Honorowym prowadzone są przez Biuro ds. Współpracy Zewnętrznej w Gabinecie Marszałka.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (56) 62 18 511 lub (56) 62 18 490.

WYTYCZNE W ZAKRESIE FORM PROMOCJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W TRAKCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA / UDZIAŁU MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA W KOMITECIE HONOROWYM

Niniejsze wytyczne dotyczą działań promocyjnych, jakich oczekujemy od organizatorów przed, w trakcie i po realizacji projektu objętego Honorowym Patronatem Marszałka Województwa lub z udziałem Marszałka Województwa w Komitecie Honorowym. Poniższe instrukcje pomogą w przygotowaniu prawidłowego planu działań promocyjnych, a także w zapewnieniu odpowiedniej promocji przedsięwzięcia. Działania promocyjne podjęte przez organizatora powinny przyczynić się do możliwie najszerszego upublicznienia faktu, iż przedsięwzięcie odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W przypadku przyznania Patronatu / udziału Marszałka w Komitecie Honorowym organizator zobowiązany jest do:

  • zamieszczenia informacji o Honorowym Patronacie wraz z herbem województwa z podpisem „Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki” na wszystkich materiałach promujących daną inicjatywę (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, broszurach, billboardach, bannerach, gadżetach reklamowych, itp.);
  • zamieszczenia podpisanego herbu województwa na stronie internetowej danego przedsięwzięcia;
  • przesyłania do wglądu i akceptacji przed wydrukowaniem i opublikowaniem wszelkich projektów materiałów graficznych (plakatów, ulotek, zaproszeń, broszur, itp.) promujących imprezę i innych materiałów przygotowywanych w związku z realizacją danego przedsięwzięcia na adres: patronat@kujawsko-pomorskie.pl;
  • zamieszczenia informacji o Honorowym Patronacie Marszałka Województwa na dyplomach lub certyfikatach wręczanych laureatom projektu objętego Honorowym Patronatem;
  • w przypadku broszur, wydawnictw książkowych powstających na potrzeby danego przedsięwzięcia przed, w trakcie i po jego realizacji – Gabinet Marszałka zastrzega sobie możliwość wykorzystania strony lub części okładki, na której umieszczone zostaną informacje o Patronacie Honorowym Marszałka Województwa oraz zamieszczenie materiału promującego województwo;
  • zamieszczenia informacji o Honorowym Patronacie w miejscach, w których będą się odbywały wszelkiego rodzaju spotkania, konferencje i imprezy w ramach projektu objętego Patronatem poprzez ekspozycję materiałów promocyjnych Województwa takich jak bannery, roll-up’y, siatki, standy, etc. – wyprodukowanych na potrzeby projektu przez organizatora lub wypożyczonych z Urzędu Marszałkowskiego;
  • przekazania również w formie ustnej przez prowadzącego imprezę informacji o przyznanym Patronacie;
  • przesłania zaproszeń do Marszałka Województwa.

Osobą, która dokona akceptacji materiałów oraz zatwierdzi sprawozdanie z realizacji imprezy objętej Honorowym Patronatem Marszałka Województwa, będzie pracownik merytoryczny Biura ds. Współpracy Zewnętrznej w Gabinecie Marszałka.

Wielkość herbów województwa z podpisem musi odpowiadać wymiarom  innych  logotypów, które będą umieszczone w danym materiale. W przypadku umieszczenia logotypów niespersonalizowanych, czyli nie wskazujących osób, które objęły dane przedsięwzięcie Patronatem Honorowym, istnieje możliwość zamieszczenia herbu województwa z podpisem „Województwo Kujawsko-Pomorskie”.

 

Odstąpienie od powyższych wymagań skutkować będzie odebraniem zgody na Patronat Honorowy Marszałka Województwa. Odstąpienie od wymagań może nastąpić wyłącznie w porozumieniu z Biurem ds. Współpracy Zewnętrznej w Gabinecie Marszałka.