Aktualności z LGD

Logo Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

Ogłoszenie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny


 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1/2 etatu, praca na 1 rok)

1. Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

2. Wymagania konieczne :
– wykształcenie średnie maturalne
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
– umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych
– umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją
– płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

3. Wymagane dokumenty:
a)     CV i list motywacyjny;
b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;
c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

4. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

5. Etapy konkursu:
– złożenie dokumentów przez Kandydatów
– weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów
– rozmowa kwalifikacyjna
– ogłoszenie wyników.

6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”
w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:
Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 16.03.2017 r.
O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 23.03.2017 r.
więcej informacji –
http://www.trzydoliny.eu/