Bezpieczeństwo

Spotkanie Zespołu ekspertów ds. programowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w regionie

Spotkanie Zespołu ekspertów ds. programowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w regionie

Korzystając z gościnności Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzadzeń Wodnych w dniu 9 listopada br. miało miejsce we Włocławku kolejne spotkanie Zespołu ekspertów powołanego na podstawie „Porozumienia  na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w regionie”. Udział w nim wzięli członkowie Zespołu: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, organizacji pozarządowych oraz instytucji naukowych.

 

Po rozpoczęciu spotkania uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć Pana płk. dr. hab. Zbigniewa Piątka – członka Zespołu, oficera Akademii Obrony Narodowej tragicznie zmarłego w lipcu br. Następnie przedstawiciel UM WK-P Eugeniusz Lala przedstawił tematykę spotkania. Na początku skupiono się na wydarzeniach, które miały miejsce w okresie od ostatniego spotkania członków Zespołu odbytego 9 czerwca br. w Przysieku oraz wysłuchano krótkich relacji z przeprowadzonych przedsięwzięć. Eugeniusz Lala przybliżył zebranym spotkanie
z przedstawicielami Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy dotyczące wdrażania bezpilotowych systemów powietrznych (BSP) z możliwością ich wykorzystania na rzecz bezpieczeństwa w regionie. Dyrektor WBiZK KPUW Leszek Wesołowski przedstawił kontakty z przedstawicielami konsorcjum LIT System z Kruszwicy związane z badaniami na rzecz BSP. Prezes Stowarzyszenia Samorządowego Salutaris Andrzej Potoczek omówił odbyte spotkania z przedstawicielami samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego związane z bezpieczeństwem powodziowym. W kolejnym wystapieniu prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Roman Kłosiński przedstawił kontakty z ogólnopolską Federacją Organizacji Proobronnych związane z możliwą aktywizacją organizacji pozarządowych województwa na rzecz obronności. Na zakończenie tego tego punktu programu spotkania dyr. KPZMiUW Franciszek Złotnikiewicz przybliżył wnioski z konferencji przeprowadzonej w dn. 6.11.2015 r., a dotyczącej bezpieczeństwa powodziowego. 

 

W kolejnej części spotkania zapoznano uczestników z zakupionym przez KPZMiUW bezzałogowym urządzeniem latajacym służącym do monitoringu wałów, rzek i kanałów oraz możliwościami jego wykorzystania. W dyskusji podnoszono kwestie możliwego użycia urządzenia na potrzeby zarządzania kryzysowego, akcji prowadzonych przez służby ratownicze, możliwości jegio wyposażenia w inny specjalistyczny sprzęt obserwacyjny.

 

W dalszej części spotkania Rafał Modrzewski, przedstawiciel Departamentu Wspólpracy Międzynarodowej omówił możliwości realizacji projektu dotyczącego BSP w ramach międzynarodowych rozwiązań dotyczących innowacyjnych zamówień publicznych. Na etapie składania wniosku można określić ogólny obszar działań, który w ramach projektu podlega rozpoznaniu i przygotowaniu do realizacji.

 

Następnie Andrzej Potoczek przedstawił informacje pozyskane od prezesa Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, Macieja Krużewskiego związane z możliwością realizacji innowacyjnego projektu wspólnie z Agencją. Ustalono, że w kolejnym tygodniu zorganizowane zostanie w UM WK-P spotkanie zainteresowanych podmiotów z prezesem Krużewskim celem uszczegółowienia możliwości współpracy.

 

Podczas dyskusji poruszono zagadnienia dotyczące Nowelizacji Prawa Wodnego, zanieczyszczeń i skażeń wód, prawnych ograniczeń związanych z wykorzystaniem BSP. Wskazano również na potrzebę kontynuowania działań związanych z upowszechnianiem bezpieczeństwa państwa, występujących zagrożeń bezpieczeństwa we współdziałaniu z Siłami Zbrojnymi, co będzie odpowiedzią na duze zainteresowanie w tym zakresie. Wychodzą temu naprzeciw zaplanowane w I połowie 2016 r. kolejne działania m. in. w Inowrocławiu wspólnie z 1. Brygadą Lotnictwa Wojsk Lądowych i 2. Pułkiem Inżynieryjnym.

 

Na zakończenie ustalono, że w grudniu br. lub w I kwartale 2016 r. zorganizowane zostanie spotkanie Zespołu Ekspertów z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim i Wojewodą Kujawsko-Pomorskim celem przedstawienia dotychczasowych działań i planowanych zamierzeń Zespołu.

 

Eugeniusz Lala, Andrzej Potoczek


10 listopada 2015 r.

 

Bezzałogowe urządzenie latające wraz z jego elementami naprowadzaniaBezzałogowe urządzenie latające wraz z jego elementami naprowadzaniaPrzebieg spotkania Zespołu ekspertówPrzebieg spotkania Zespołu ekspertówPrzebieg spotkania Zespołu ekspertówBezzałogowe urządzenie latające wraz z jego elementami naprowadzania