Bezpieczeństwo

Spotkanie Zespołu Ekspertów Przysiek

Spotkanie Zespołu Ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie

W Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w  Przysieku w dniu 10 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie.

Porządek spotkania wyglądał następująco:
1.    Bezpieczeństwo na wodach. Realizacja projektu dotyczącego szkolenia ratowników WOPR.
2.    System Zarządzania Kryzysowego firmy Teldat
3.    Informacja o projekcie bezzałogowych statków latających realizowanym przez WZL-2.
4.    Budowanie odporności na działania kryzysowe w regionie.
5.    Dyskusja.
6.    Poczęstunek, zakończenie spotkania.

Spotkanie rozpoczął dr Eugeniusz Lala, który powitał członków Zespołu, zaproszonych gości oraz zapoznał z przebiegiem spotkania. Minutą ciszy uczczono pamięć prof. dr. hab. Bolesława Sprengiela, dotychczasowego przedstawiciela UMK w składzie Zespołu. Prof. Sprengiel był członkiem Zespołu Ekspertów od momentu jego utworzenia w 2014 r. Prowadzący poinformował zebranych, że dziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK prof. Zbigniew Karpus delegował do dalszych prac w Zespole Ekspertów prof. dr. hab. Zdzisława Polcikiewicza.  

Na początku części merytorycznej spotkania prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Maciej Banachowski przedstawił informację dotyczącą przygotowania jednostek WOPR z terenu województwa do sezonu letniego oraz szczegóły związane z realizacją projektu szkoleniowego ratowników wodnych. Podczas dyskusji dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Rafał Rewoliński wysoko ocenił wkład i zaangażowanie członków WOPR w województwie w realizację zadań związanych z niesieniem pomocy potrzebującym w czasie pandemii COVID-19. Kierownik Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego dr Eugeniusz Lala podsumowując dodał, że dzięki  konsolidacji WOPR w województwie jest możliwa realizacja zadań na wysokim poziomie, w tym otrzymanie dofinansowania na szkolenie 915 ratowników wodnych w ramach omawianego przez prezesa WOPR projektu.

W kolejnym punkcie spotkania Dyrektor Operacyjny firmy Teldat Daniel Lemke przedstawił Zautomatyzowany System Zarządzania „Jaśmin” wykorzystywany w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Szczególną uwagę poświęcił Systemowi Zarządzania Kryzysowego „Jaśmin”, który przeznaczony jest dla struktur zarzadzania kryzysowego w kraju i państwach członkowskich  NATO. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na kompleksowe wsparcie podczas sytuacji kryzysowych. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość integralności w ramach sprzętu dotychczas wykorzystywanego w służbach mundurowych (np. w policji, straży pożarnej, ratownictwie medycznym). Niektórzy członkowie Zespołu Ekspertów mieli możliwość zapoznać się wcześniej z przedstawionymi rozwiązaniami podczas pobytu w firmie Teldat.

Na spotkaniu w Przysieku ustalono, że istniej potrzeba szczegółowej oceny możliwości wykorzystania tego typu rozwiązań w zarządzaniu kryzysowym. W jednostkach samorządu terytorialnego wykorzystuje się obecnie elementy takie jak np. bazy danych i mapy cyfrowe, które mogą stanowić wsparcie zarzadzania kryzysowego z wykorzystaniem wspomnianego systemu. Doświadczenia z działań służb ratowniczych podczas sytuacji kryzysowych pokazują, że działania te wymagają wzmocnienia nowoczesnymi systemami kierowania.

Dr Robert Reczkowski z Centrum Doktryn Szkolenia Sił Zbrojnych podkreślił, że jest możliwość aby w 2022 r. zorganizować wspólnie z siłami zbrojnymi ćwiczenie pilotażowe na szczeblu regionu dotyczące realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych.

W dalszej części spotkania przedstawiciel Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 Krzysztof Jaworski przedstawił informację o realizowanym od kilku lat, w ramach INNOLOT-u projekcie badawczo-wdrożeniowym dotyczącym platform bezpilotowych środków powietrznych. Rozwiązania przedstawione przez referującego członka Zespołu WZL nr 2 mogą w przyszłości w istotnym stopniu usprawnić prowadzenie działań ratowniczych przez służby w sytuacjach kryzysowych (zakończenie projektu planowane jest w bieżącym roku).

Zespół WZL nr 2 poinformował, że będzie zachodziła potrzeba oceny przez służby ratownicze proponowanych rozwiązań celem ich usprawnienia i ostatecznego zaproponowania do wdrożenia. Dobrym miejscem do prowadzenia takich testów i ocen są ćwiczenia prowadzone przez służby ratownicze.

Następnie Prezes Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” dr Andrzej Potoczek przedstawił informację dotyczącą budowania odporności na sytuacje kryzysowe w regionie. Województwo Kujawsko-Pomorskie aktywnie uczestniczy w procesie podnoszenia poziomu odporności lokalnej, jest też członkiem europejskiej organizacji mającej na celu wzajemną współpracę  w tym zakresie. Istnieje potrzeba prowadzenia badań i upowszechniania działań, które pozwoliłyby na dalsze rozwijanie wspomnianej odporności. Prezes Potoczek w swoim wystąpieniu zaprosił do aktywnego udziału w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie „Salutaris” i Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej dotyczącej bezpieczeństwa lokalnego, która odbędzie się w 17 czerwca w KJ TSW.

Spotkanie zakończył poczęstunek podczas, którego kontynuowana była dyskusja dotycząca omawianych na spotkaniu zagadnień.
 
dr Eugeniusz Lala
Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego
10 czerwca 2021  r.

 

Spotkanie Zespołu Ekspertów PrzysiekSpotkanie Zespołu Ekspertów PrzysiekSpotkanie Zespołu Ekspertów PrzysiekSpotkanie Zespołu Ekspertów PrzysiekSpotkanie Zespołu Ekspertów PrzysiekSpotkanie Zespołu Ekspertów Przysiek