Aktualności

Obrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras
Obrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras

XVIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W poniedziałek (21 marca) odbyła się XVIII sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Obrady zdominowała problematyka związana z sytuacją na rynku pracy w naszym regionie oraz zagadnienia dotyczące nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad regulujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Część sprawozdawcza sesji rozpoczęła się od informacji o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którą przedstawiła okręgowy inspektor pracy Małgorzata Porażyńska. Prezentacja pani inspektor zawierała przede wszystkim informacje dotyczące kontroli przeprowadzonych przez PIP oraz głównych problemów, z jakimi spotykają się pracobiorcy w naszym regionie związanych z sytuacjami łamania kodeksu pracy przez pracodawców, bezpieczeństwem i legalnością zatrudnienia. Mowa była również o wypadkach przy pracy między innymi na budowach, przy robotach wykonywanych na wysokości oraz przeciwdziałaniu mobbingowi. PIP oprócz działań kontrolnych prowadzi również szkolenia i kampanie społeczne mające na celu uświadamianie różnego typu zagrożeń, ale też praw i obowiązków ważnych z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracobiorców.

 

Zaprezentowana została również informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie w roku 2015 i 2016 przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Artura Janasa, który skoncentrował się w swym wystąpieniu na problemie bezrobocia; odpowiadał także na pytania o sposoby oraz efektywność wykorzystywania środków pomocowych skierowanych na poprawę sytuacji na rynku pracy.

 

Radni wysłuchali również raportu z wykonania w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

W drugiej części obrad procedowano szereg uchwał, w tym między innymi w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego…” oraz w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Podczas sesji sejmiku radni przyjęli także stanowisko w sprawie zmiany podległości ośrodków doradztwa rolniczego. Sejmik wyraził w nim swoje zaniepokojenie zapowiadanymi zmianami w systemie doradztwa rolniczego w Polsce, polegającymi na ponownym włączeniu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w struktury administracji rządowej.

 

 

Kancelaria Sejmiku

21 marca 2016 r.

Obrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj KurasObrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj KurasObrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj KurasObrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj KurasObrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj KurasObrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj KurasObrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj KurasObrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj KurasObrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj KurasObrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj KurasObrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj KurasObrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj KurasObrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj KurasObrady sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras