Aktualności

Jednym z przykładów inwestycji, na jakie można zdobyć środki w ramach wzmacniania potencjałów endogenicznych są mariny. Na zdjęciu Marina Grudziądz, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Jednym z przykładów inwestycji, na jakie można zdobyć środki w ramach wzmacniania potencjałów endogenicznych są mariny. Na zdjęciu Marina Grudziądz, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Wzmacniamy potencjał województwa

W mijającym roku Urząd Marszałkowski uruchomił specjalne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój tzw. potencjałów endogenicznych województwa: turystyki, uzdrowisk i kultury. Dzięki tym działaniom możliwy będzie remont Tężni nr 3 w Ciechocinku oraz adaptacja kinoteatru Grunwald w Toruniu na potrzeby głównej sceny Kujawsko-Pomorskiego Teatru  Muzycznego.

 

Dotacje na rozwój tzw. endogenicznych potencjałów województwa to całkowicie nowa dziedzina wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Chodzi o wykorzystanie i rozwój specyficznych potencjałów wynikających z uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych czy kulturowych regionu. W naszym regionie zidentyfikowano trzy takie dziedziny – turystykę, uzdrowiska i kulturę. Wsparcie ma pomóc w tworzeniu trwałych miejsc pracy oraz wzmacniać znaczenie społeczno-gospodarcze średniej wielkości miast – zwłaszcza Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów funkcjonalnych.

 

Uruchomienie specjalnych środków na ten cel to efekt renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzonych przez marszałkowską administrację z Komisją Europejską. W wyniku zabiegów marszałka Piotra Całbeckiego Unia Europejska zgodziła się przeznaczyć na ten obszar działań 25 milionów euro, czyli około 107 milionów złotych.

 

Obecnie trwają dwa konkursy w ramach tego działania. Środki trafią między innymi na budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz obiektów uzdrowiskowych wraz z zakupem wyposażenia. Wśród beneficjentów znajdą się między innymi samorządy terytorialne, firmy, organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

 

Pomoc jest dzielona w ramach czterech schematów:

Turystyka oparta o potencjał wody – alokacja 20 mln zł

 • Przykładowy projekt – mariny, 
 • Dofinansowanie od 2 do 15 mln zł
 • preferencja punktowa dla: Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia i ich obszarów funkcjonalnych; projektów w otoczeniu Zbiornika Włocławskiego; projektów tworzących ponad 11 nowych trwałych miejsc pracy; projektów partnerskich

 

Kultura i uzdrowiska – alokacja 50 mln zł

 • Projekty oparte o zasoby dziedzictwa kultury i walory miejscowości uzdrowiskowych
 • Dofinansowanie od 2 do 15 mln zł
 • Preferencja dla: Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia i ich obszarów funkcjonalnych; miejscowości o statusie uzdrowiska; obiektów wpisanych na listę UNESCO lub uznanych za Pomniki Historii; nieruchomych zabytków drewnianych; projektów tworzących ponad 11 nowych trwałych miejsc pracy

 

Projekty turystyczne „dla wszystkich” – alokacja 30 mln zł

 • Dofinansowanie od 2 do 15 mln zł
 • Inwestycje w oparciu o wykorzystanie unikatowych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych lub dziedzictwa kulturowego
 • Preferencja dla: projektów zlokalizowanych w ośrodkach ruchu turystycznego o znaczeniu międzynarodowym (Bydgoszcz i Toruń); projektów tworzących ponad 11 nowych trwałych miejsc pracy

 

Projekty grantowe – alokacja 5-7 mln zł

 • Podział wsparcia podzielono na dwa etapy: samorząd województwa najpierw wybierze instytucję otoczenia biznesu, która dotrze ze wsparciem grantowym do firm – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Dofinansowanie do 500 tys. zł na 1 przedsiębiorstwo
 • Wsparcie na infrastrukturę rekreacyjną  lub bazę noclegową 
 • Inwestycje na obszarach o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej, w powiatach o stopie bezrobocia wyższej niż średnia wojewódzka oraz na obszarach chronionych

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

7 stycznia 2019 r.