Wywiad tygodnia

Dyrektor Centrum Pulmonologii Mariola Brodowska, fot. Tymon Markowski
Dyrektor Centrum Pulmonologii Mariola Brodowska, fot. Tymon Markowski

Jeśli marzy wielu

Rozmowa z Mariolą Brodowską, dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii

 

Podczas tegorocznych obchodów 130-lecia centrum, po blisko ćwierćwieczu kierowania placówką, została pani wyróżniona najwyższym wojewódzkim odznaczeniem, marszałkowskim medalem Unitas Durat. To dobry moment na podsumowania. Jak wygląda podsumowanie które zrobiła pani na własny użytek?

 

Spoglądając w przeszłość widzę obraz szpitala z czasów kiedy obejmowałam funkcję dyrektora w roku 1993. W oczach pacjentów, którzy trafiali wówczas do nas, widziałam lęk nie tylko przed chorobą, ale również przed pobytem w miejscu, które swoim wyglądem przypominało ponury lazaret w starych, zabytkowych murach. Był to czas, w którym nawet rodziny bały się odwiedzać hospitalizowanych tu swoich bliskich, ponieważ szpital kojarzył się głównie z gruźlicą. Przypomniało mi się wówczas powiedzenie brazylijskiego duchownego katolickiego Camary Heldera, obrońcy prześladowanych i ubogich: „Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości.”

 

Dyrektor Centrum Pulmonologii Mariola Brodowska, fot. Tymon Markowski

Dyrektor Centrum Pulmonologii Mariola Brodowska, fot. Tymon Markowski

 

Marzeniem o przemianie placówki w miejsce godne leczenia pacjentów zaraziłam wszystkich wspaniałych i oddanych współpracowników, z którymi podjęłam się realizacji tego zadania. Rozpoczął się okres dostosowywania pomieszczeń szpitalnych do wymagań sanitarno-epidemiologicznych, wyposażania w sprzęt i aparaturę medyczną, a pięknymi pastelowymi kolorami odmienialiśmy ponury wygląd sal. Rozpoczęty wówczas proces modernizacji, remontów, unowocześniania bazy sprzętowej i lokalowej trwa nieprzerwanie aż do dziś.

 

Dobre warunki, w jakich dzisiaj leczeni są pacjenci ze schorzeniami układu oddechowego, które są schorzeniami przewlekłymi, udaje nam się tworzyć dzięki ciężkiej pracy, pasji i entuzjazmowi całego zespołu.

 

Centrum Pulmonologii jest jedną z najlepszych tego rodzaju placówek w kraju. Gdyby je miała pani scharakteryzować, co postawiłaby pani na pierwszym miejscu?

 

Pulmonologia przebyła w ostatnich dziesiątkach lat długą drogę – od zajmującej się gruźlicą ftyzjatrii do pełnoprawnej dziedziny interny. Znaczący postęp, który dokonał się w ostatnich latach w technice obrazowania płuc, w badaniach immunologicznych, serologicznych, mikrobiologicznych, genetycznych, czynnościowych i endoskopowych, pozwala szybko i precyzyjnie ustalać ostateczne rozpoznanie i stopień zaawansowania choroby. Wykorzystanie metod inwazyjnych i ścisła współpraca pulmonologów z torakochirurgami dają możliwość kompleksowego podejścia do diagnostyki i leczenia. Współczesna pulmonologia wymaga interdyscyplinarnego podejścia i współpracy klinicystów, patofizjologów i mikrobiologów; pozostaje też w bliskiej współpracy z wieloma innymi specjalnościami. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii skupia się na diagnostyce i leczeniu chorób płuc, wytyczając nowe kierunki pulmonologii w regionie, a w zakresie niewydolności oddychania i zaburzeń oddychania w czasie snu także w Polsce.

 

Dyrektor Centrum Pulmonologii Mariola Brodowska, fot. Tymon Markowski

Dyrektor Centrum Pulmonologii Mariola Brodowska, fot. Tymon Markowski

 

Przewlekłe choroby układu oddechowego są wyzwaniem dla światowej medycyny XXI wieku, ponieważ do dziś nie znaleziono skutecznego sposobu walki z nimi, ani metod ograniczenia wysokiej i wciąż rosnącej śmiertelności będącej ich skutkiem. Ponad 4 miliony osób na świecie umiera co roku z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego, w tym ponad 2 miliony na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Jest to obecnie trzecia przyczyna zgonów na świecie z powodu przewlekłych chorób niezakaźnych.

 

Wykorzystując najnowocześniejsze metody diagnostyczne i doświadczenie kadry lekarskiej, nasze centrum, we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi, prowadzi badania pozwalające na wyznaczanie standardów w tej dziedzinie medycyny. Pracownicy szpitala są współautorami wytycznych i zaleceń krajowych, prowadzą szkolenia dla lekarzy z całego kraju. Centrum było pierwszym ośrodkiem w kraju, który przeprowadził masowe badania spirometryczne u osób z grup wysokiego ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Ich wyniki przyczyniły się do powstania Narodowego Programu Wczesnego Wykrywania POChP.

 

Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii to także lider w regionie i w Polsce w zakresie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, stosowanej w oddziałach chorób płuc, będącej szansą na leczenie chorych z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddychania. Placówka nasza utworzyła ośrodki domowego leczenia tlenem oraz domowego leczenia respiratorem w ramach kompleksowej terapii pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddychania.

 

Szpital może się też poszczycić osiągnięciami laboratorium prątka, które uznane zostało za jedno z najlepszych w kraju.

 

W centrum realizowany jest tak zwany pakiet onkologiczny, służący szybkiej diagnostyce i leczeniu onkologicznemu. Rak płuca, uważany na świecie za epidemię XXI wieku, wymaga szybkiej i kompleksowej diagnostyki i najlepszych metod leczenia, zarówno operacyjnych, jak i zachowawczych.

 

Dyrektor Centrum Pulmonologii Mariola Brodowska, fot. Tymon Markowski

Dyrektor Centrum Pulmonologii Mariola Brodowska, fot. Tymon Markowski

 

Nowa era współczesnej pulmonologii to nowoczesna diagnostyka, leczenie z zastosowaniem europejskich standardów postępowania, opieka zintegrowana oraz kompleksowość opieki nad pacjentem – od leczenia szpitalnego poprzez ambulatoryjną opiekę specjalistyczną po leczenie w warunkach domowych. Dynamiczny rozwój naszego szpitala i wdrażanie najnowszych osiągnięć medycznych w standardach europejskich pozwoliło jednostce dołączyć do grona najlepszych w kraju.

 

Jakie wydarzenia uznaje pani za najważniejsze dla szpitala w ostatnim czasie?

 

Przede wszystkim budowę nowego skrzydła przy ul. Seminaryjnej. W nowym obiekcie znajdą miejsce nowoczesny blok operacyjny z Oddziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy oraz inne oddziały zachowawcze. Kolejnym sukcesem ostatniego czasu jest uzyskanie akceptacji marszałka województwa dla koncepcji konsolidacji, zakładającej przeniesienie na Seminaryjną oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Meysnera 9. Pozytywna decyzja otwiera przed centrum nowe perspektywy rozwoju – pozwoli na połączenie funkcjonalne wszystkich komórek organizacyjnych pod jednym adresem, co wpłynie na ograniczenie kosztów, maksymalizację wykorzystania zasobów oraz poprawi funkcjonowanie jedynego w województwie szpitala o profilu pulmonologicznym.

 

Jubileusz to także okazja do wskazania wybitnych i zasłużonych ludzi. Kogo wskazałaby pani?

 

Jubileusz to powód do wspomnienia o wszystkich zasłużonych pracownikach, którzy mieli swój udział w tworzeniu i rozwoju centrum, pozostawiając w nim cząstkę siebie. Nie sposób wymienić wszystkich zasłużonych i wybitnych ludzi, ponieważ lata jubileuszu mówią same za siebie. Dla upamiętnienia  dokonań wybitnych osób, które tworzyły historię szpitala ufundowaliśmy tablice pamiątkowe. Poświęcone zostały doktorowi nauk medycznych Władysławowi Baranowskiemu, wieloletniemu dyrektorowi szpitala w latach 1949-1967, oraz doktor nauk medycznych Izabeli Romanowskiej, byłej dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej w Bydgoszczy. Obie płaskorzeźby umieszczone zostały w centralnym miejscu szpitala.

 

Na ścianie budynku szpitala w Smukale została umieszczona tablica pamiątkowa ku czci doktora Stanisława Meysnera, wybitnego lekarza, który kierował tą placówką w latach międzywojennych. Odsłonięcia dokonaliśmy dziesięć lat temu, w setną rocznicę jej utworzenia. Przez dziesiątki lat szpital ewoluował. W latach pięćdziesiątych po raz pierwszy doktor Władysław Baranowski przeprowadził zabieg leczenia gruźlicy przez zastosowanie sztucznej odmy. Na tamte czasy była to nowatorska metoda leczenia. Ośrodek bydgoski był jej pionierem w Polsce. W tym samym czasie w szpitalu utworzono pierwszy w regionie oddział chirurgii klatki piersiowej, kierowany przez doktora Bogdana Machetę. Kolejne pokolenia lekarzy kontynuowały te piękne tradycje, w latach 1984 – 1992 pod kierunkiem profesora Jana Skokowskiego, a obecnie doktora Krzysztofa Cieślińskiego. Utworzona w roku 1975 Klinika Ftizjopneumonologii kierowana była przez prawie 20 lat przez panią docent Jadwigę Tyrakowską, a kontynuatorem jej pracy naukowej i dydaktycznej, przekładającej się osiągnięcia w zakresie nowych metod leczenia, jest doktor Grzegorz Przybylski.

 

Dyrektor Centrum Pulmonologii Mariola Brodowska, fot. Tymon Markowski

Dyrektor Centrum Pulmonologii Mariola Brodowska, fot. Tymon Markowski

 

Naszym ambasadorem współczesnej pulmonologii jest dzisiaj doktor Małgorzata Czajkowska-Malinowska, która rozwija nowoczesne metody pulmonologii w zakresie niewydolności oddychania i zaburzeń oddychanie w czasie snu. Jest reprezentantem naszego środowiska w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Najlepsze w kraju wyniki referencyjne laboratorium prątka zawdzięczamy zespołowi pracującemu pod kierunkiem Doroty Krawieckiej.

 

Jestem dumna i zaszczycona mogąc pracować z ludźmi pełnymi zaangażowania i poświęcenia. W Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii pracują wspaniali lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, diagności, farmaceuci, ratownicy medyczni oraz zespół pracowników administracyjno-technicznych, którzy związani są z nami przez wiele lat. Dla wielu z nich szpital pozostaje jedynym miejscem pracy przez całe zawodowe życie. To dowód na to, że jest to miejsce magiczne, w którym warto realizować swoje marzenia niosąc pomoc chorym, przywracając zdrowie, dając nadzieję na powrót do zdrowia w otoczeniu zespołu profesjonalistów.

 

Lecznica stara się dotrzymać kroku wiodącym ośrodkom w kraju i zaprowadzać europejskie standardy leczenia chorób układu oddechowego. Co uważa pani za najpilniejsze zadania na najbliższe lata? 

 

Najpilniejsze zadania na najbliższe lata to dalszy rozwój szpitala, kolejne dostosowywanie oddziałów i zakładów diagnostycznych do współczesnych wymagań. Priorytetem pozostaje dalszy rozwój procedur i metod leczenia na najwyższym europejskim poziomie. Rozbudowa szpitala umożliwi dalszy rozwój  pododdziału nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej dla pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddychania w przebiegu różnych schorzeń, utworzenie ośrodka leczenia mukowiscydozy dla dorosłych, wyodrębnienie nowoczesnych sal izolacyjnych dla chorych na gruźlicę oraz rozszerzenie kompleksowej diagnostyki.  

 

Centrum Pulmonologii ma 130 lat

 

23 maja / 2 września 2016 r.