Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Wspólna Polityka Rolna 2023-2027: marszałek apeluje do rządu

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) odesłała do dalszych uzgodnień rządowy projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027. Aktualnej wersji dokumentu nie zaakceptowała strona samorządowa, wskazując na zapisy ograniczające interwencję w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych na wsi i odbierające samorządom kompetencje w zakresie kreowania rozwoju obszarów wiejskich. W posiedzeniu komisji uczestniczył marszałek Piotr Całbecki, który skierował w tej sprawie pismo do ministra rolnictwa.

 

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) to podstawowy dokument, który określa cele i działania polityki państwa w dziedzinie wsi i rolnictwa, w założeniu zgodny z kierunkami europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej i rozwiązaniami Europejskiego Zielonego Ładu. Wskazuje też sposób, w jaki inwestowane będą europejskie środki dla polskiego rolnictwa.

 

„Przedstawiona przez ministerstwo III wersja PS WPR wywołała moje ogromne zaniepokojenie. Całkowicie pomija [ona] ważny aspekt rozwoju polskiej wsi, jakim jest rozwój podstawowej infrastruktury technicznej. Diagnoza stanu obszarów wiejskich w Polsce potwierdza, że niezbędne jest dalsze inwestowanie w poprawę wyposażenia obszarów wiejskich w podstawową infrastrukturę drogową, infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego, usług opiekuńczych i ochrony zdrowia, kulturalną i turystyczno-rekreacyjną. Zwracam się do Pana Premiera z apelem o taką zmianę projektu, abyśmy wspólnymi siłami zmierzali do wspierania zrównoważonego rozwoju polskiej wsi za pomocą środków Wspólnej Polityki Rolnej” – czytamy w piśmie skierowanym przez marszałka Piotra Całbeckiego do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wicepremiera Henryka Kowalczyka.

 

Strona samorządowa wskazuje, że przedstawiona KWRiST do zaopiniowania aktualna wersja dokumentu nie tylko niemal całkowicie eliminuje możliwość wsparcia w jego ramach rozwoju i modernizacji wiejskiej infrastruktury, ale też pozbawia samorządy województw możliwości kreowania rozwoju terenów pozamiejskich. Funkcjonujący obecnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), z segmentami zarządzanymi przez marszałków województw, jest źródłem finansowania modernizacji i rozbudowy wiejskich sieci drogowych i wodno-kanalizacyjnych oraz lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i rekreacji. Samorządowcy podważają zasadność odebrania marszałkowskim administracjom województw ich dotychczasowej roli we wdrażaniu finansowanych ze środków Unii Europejskiej działań na terenach wiejskich podkreślając, że urzędy marszałkowskie wypracowały już właściwie i sprawnie działające struktury organizacyjne dysponujące profesjonalnymi kadrami.

 

Podczas tego samego posiedzenia KWRiST, zgodnie z wymaganą procedurą, zaakceptowała, bez wnoszenia uwag, projekt programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego. Dokument został poddany konsultacjom społecznym, które właśnie się zakończyły. Jego ostateczną wersję zarząd województwa przyjmie na początku przyszłego roku.

 

Komisja Wspólna, organ pomocniczy Rady Ministrów, jest podstawowym gremium wypracowującym wspólne rządowo-samorządowe stanowiska w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w naszym kraj. W skład komisji wchodzą 24 osoby, 12 reprezentuje stronę rządową, 12 stronę samorządową. Strona samorządowa to przedstawiciele 6 ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego – Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

26 listopada 2021 r.