Aktualności

Wsparcie trafi między innymi na organizację specjalistycznych kursów pozwalających zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, fot. Jacek Smarz
Wsparcie trafi między innymi na organizację specjalistycznych kursów pozwalających zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, fot. Jacek Smarz

Unijne środki do zdobycia

Zapraszamy do aplikowania o dofinansowanie projektów w ogłoszonych przez zarząd województwa konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 23 czerwca ruszyły nabory wniosków w zakresie wspierania rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz pomocy rodzicom małych dzieci w powrocie na rynek pracy.

 

– Mechanizmy wdrażania naszego nowego RPO pracują na pełnych obrotach. Ogłaszamy kolejne konkursy o dofinansowanie projektów, a w ramach obrad Komitetu Monitorującego systematyczne pracujemy nad przyjęciem kryteriów dla następnych naborów wniosków. By ułatwić procedurę sięgania po europejskie fundusze, stworzyliśmy informację online oraz generator wniosków, organizujemy też cykle szkoleń dla zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie. Zapraszamy do korzystania z tych środków. To pieniądze dla wszystkich mieszkańców naszego regionu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Ogłoszone przez zarząd województwa aktualne konkursy w ramach RPO:

 

 • Wsparcie placówek kształcenia ogólnego. Środki trafią na organizację zajęć językowych oraz z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, doposażenie pracowni i zakupy pomocy dydaktycznych, zajęcia wyrównawcze i dodatkowe wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla wymagających tego uczniów, a także na dokształcanie nauczycieli, którzy muszą być w stanie podołać niełatwym wyzwaniom współczesnego nauczania. Do dyspozycji mamy 24,5 miliona złotych. Wnioski o dofinansowanie można będzie składać od 14 do 29 lipca (szczegóły).

 

 • Wsparcie placówek kształcenia zawodowego. To pieniądze przede wszystkim na tworzenie nowej, nowoczesnej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej, organizację ram współpracy z pracodawcami, zajęcia pozalekcyjne i kursy przygotowawcze, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, kształcenie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Do wzięcia jest 39,3 mln złotych. Nabór wniosków od 18 lipca do 1 sierpnia (szczegóły).

 

 • Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. W puli jest w sumie 79 milionów złotych. Samorządowe władze Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia mogą się ubiegać o środki na budowę, przebudowę lub modernizację dróg wojewódzkich, węzłów i skrzyżowań. Wsparcie można przeznaczyć także na tworzenie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego, takiej jak zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, sygnalizacja świetlna oraz kładki i przejścia podziemne dla pieszych. Maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych miast ustalono według kryterium liczby mieszkańców (więcej). Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 31 października (szczegóły).

 

 • Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Samorządy lokalne lub partnerstwa publiczno-prywatne (z wyłączeniem miast prezydenckich) mogą się ubiegać w sumie o ponad 92 miliony złotych dofinansowania na budowę, przebudowę lub modernizacja dróg lokalnych, węzłów i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przedsięwzięcia powinny dotyczyć dróg zapewniających bezpośrednie połączenie z autostradą, drogą ekspresową, portem lotniczym, terminalami towarowymi lub terenami inwestycyjnymi. Podstawą do ustalenia maksymalnych kwot wsparcia dla poszczególnych powiatów był stosunek sumy długości dróg lokalnych w danym powiecie do sumy długości dróg lokalnych w województwie (więcej). Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 31 października (szczegóły).

 

 • Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych. Wsparcie w wysokości 7 milionów złotych trafi na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Nabór wniosków ruszy 30 czerwca i potrwa do 15 lipca (szczegóły).

 

 • Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. W puli dwóch ogłoszonych konkursów (jeden z nich skierowany jest do placówek prowadzących kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego, a drugi do pozostałych szkół zawodowych) jest w sumie 48 milionów złotych. Wsparcie trafi na rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie warsztatów oraz pracowni kształcenia praktycznego, a także działania z zakresu e-edukacji. Nabory wniosków odbędą się od 28 czerwca do 31 sierpnia (szczegóły) oraz od 5 do 16 września (szczegóły).

 

 • Kształcenie zawodowe. Prawie 10 milionów złotych trafi na realizację projektów służących społecznościom szkół zawodowych. Wsparcie kierujemy m. in. na staże i praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami oraz poszerzanie oferty edukacyjnej. Skorzystają też nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy otrzymają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Nabór wniosków ruszy 23 czerwca i potrwa do 7 lipca (szczegóły).

 

 • Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Ponad 24 miliony złotych wsparcia trafią na pomoc rodzicom i osobom opiekującym się małymi dziećmi (do lat 3) w powrocie na rynek pracy. W planach jest między innymi uruchomienie voucherów na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub wynagrodzenie dziennego opiekuna. Przewidziano także działania aktywizujące. Nabór wniosków ruszy 23 czerwca i potrwa do 7 lipca (szczegóły).

 

 • Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Dofinansowanie w wysokości prawie 24 milionów złotych rozdysponujemy z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia a także instytucje dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego mogą się starać o środki na świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, organizację szkoleń i specjalistycznych kursów pozwalających zdobyć nowe kwalifikacje, a także realizację programów staży i praktyk zawodowych. Nabór wniosków odbędzie się między 20 czerwca a 4 lipca (szczegóły).

 

 • Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Chodzi o przygotowanie projektów wspierających przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów oraz zdobywaniu nowych rynków zbytu. Dofinansowanie trafi między innymi na usługi doradcze, przygotowanie strategii eksportowych, promocję za granicą oraz pomoc w wyszukiwaniu i doborze partnerów na rynkach docelowych. W puli dwóch ogłoszonych do tej pory konkursów jest w sumie ponad 80 milionów złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie ma charakter ciągły (szczegóły), w drugim odbędzie się między 26 czerwca a 15 lipca (szczegóły).

 

 • Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wsparcie trafi na realizację projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych. Wnioski aplikacyjne mogą dotyczyć między innymi ocieplenia obiektów, wymiany okien i drzwi oraz wymiany oświetlenia na energooszczędne, wprowadzenia i modernizacji rozwiązań z dziedziny wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także wykorzystania instalacji typu prosumenckiego. Do rozdysponowania mamy łącznie ponad 90 milionów złotych. W tym roku odbędą się jeszcze dwa z trzech ogłoszonych naborów wniosków (od 18 do 29 lipca – szczegóły oraz od 12 do 30 grudnia – szczegóły).

 

Informacje o wszystkich naborach wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 czerwca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2016 r.