Aktualności

Lokalne Grupy Działania angażują się w wiele projektów aktywizujących lokalną społeczność, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl
Lokalne Grupy Działania angażują się w wiele projektów aktywizujących lokalną społeczność, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl

Seminarium Lokalnych Grup Działania

W Ciechocinku odbyło się dwudniowe seminarium dotyczące efektów wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS), w którym uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania województwa kujawsko-pomorskiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Uczestnicy poruszyli tematy związane m.in. z obecnym stanem realizacji RLKS w Kujawsko-Pomorskiem w podziale na poszczególne programy prowadzone przez Urząd Marszałkowski (PROW, EFS, EFRR oraz PO Rybactwo i Morze), szansami i zagrożeniami wynikającymi z programów rewitalizacji obszarów wiejskich oraz możliwościami, jakie dają fundusze unijne. Dzięki obecności przedstawicieli MRiRW uczestnicy poznają możliwe do wykorzystania instrumenty RLKS w perspektywie finansowej 2021-2027.

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców Lokalne Grupy Działania realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). W ten sposób partnerstwa LGD realizują wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego budżetu obywatelskiego. W naszym regionie jest ich łącznie 28.

 

Źródło: Biuro Analiz Funduszy Europejskich, Wydział Analiz i Ewaluacji, Departament Funduszy Europejskich
Źródło: Biuro Analiz Funduszy Europejskich, Wydział Analiz i Ewaluacji, Departament Funduszy Europejskich

 

Partnerstwa na bieżąco ogłaszają nabory wniosków o udzielenie wsparcia ze środków unijnych na lokalne inicjatywy. Informacje o aktualnych konkursach znajdują się na stronie mojregion.eu.

 

LGD Ziemia Gotyku przyjmuje obecnie wnioski w ramach trzech konkursów:

  • na wsparcie działań w obszarze kultury (w tym na wyposażenie jednostek), które mają na celu szerzenie lokalnego dziedzictwa kulturowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe instytucje kultury. Wnioski można składać do 25 września. Pula dostępnych środków to blisko 200 tys. zł. Więcej.
  • na wsparcie przedsięwzięć w zakresie rozwoju obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe instytucje kultury. Wnioski można składać do 25 września. Do rozdysponowania w ramach konkursu jest prawie 1 milion złotych. Więcej.
  • na dofinansowanie projektów obejmujących działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wnioski można zgłaszać do 1 października. Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi blisko 500 tys. zł. Więcej.

 

Od 1 października rusza nabór wniosków ogłoszony przez LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na dofinansowanie działań infrastrukturalnych. Projekty powinny obejmować działania zmierzające do ożywienia  społeczno-gospodarczego danego obszaru i obejmujące np. rozbudowę budynków, przebudowę i modernizację infrastruktury dróg lokalnych. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w konkursie to ponad 3 mln. zł. Więcej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

12 września 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 września 2019 r.