Aktualności

Posiedzenie KM RPO WKP, 22 marca 2016, fot. Tymon Markowski
Posiedzenie KM RPO WKP, 22 marca 2016, fot. Tymon Markowski

RPO: rozwój firm, kadry, zatrudnienie

Obradujący 22 marca w Bydgoszczy Komitet Monitorujący naszego RPO 2014-2020 przyjął zaproponowane przez zarząd województwa kryteria wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Chodzi o podział środków które przeznaczamy między innymi na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, modernizację systemu kształcenia zawodowego i programy dotyczące pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy osobom pozostającym bez zatrudnienia. W posiedzeniu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki. Komitet Monitorujący przyjął stanowisko w którym pozytywnie ocenia przyjęte przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego standardy wdrażania RPO.

 

 

W drugim kwartale tego roku zostanie ogłoszony konkurs dotyczący systemowego grantowego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem. Granty posłużą im przede wszystkim na pokrycie kosztów usług doradczych, udziału w zagranicznych targach i misjach gospodarczych oraz wyszukiwania i doboru partnerów zarówno na rynku wspólnotowym, jak i poza nim. W pierwszym z ogłoszonych w tym segmencie konkursów alokacja środków wyniesie 6,5 mln euro (ok. 26 milionów złotych), do końca 2020 roku rozdysponujemy w ten sposób 22,5 mln euro (ok. 90 mln złotych).

 

Małe i średnie firmy stające w obliczu zmian restrukturyzacyjnych będą mogły skorzystać z możliwości podniesienia poziomu kadr, w tym kadry zarządzającej i właścicielskiej. Jeszcze w tym roku na finansowanie tego typu przedsięwzięć przeznaczymy blisko 5,8 mln euro (ok 24 mln złotych). Konkurs o dofinansowanie zostanie ogłoszony w trzecim kwartale. Liczymy, że tego rodzaju interwencją obejmiemy 1,5 tysiąca firm i 6 tysięcy osób.

 

Środki na modernizację kształcenia zawodowego przeznaczany zarówno na inwestycje w unowocześnienie i rozwój bazy materialnej tego typu placówek, jak na realizację przez nie misji zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczamy do końca 2020 roku ponad 27 mln euro (ponad 100 milionów złotych), a na tak zwane projekty miękkie 34,7 mln euro (blisko 140 mln złotych). Nabory w pierwszych dwóch konkursach jeszcze w drugim kwartale 2016, pula wynosi 6 (inwestycje) plus 2 (modernizacja procesu kształcenia) mln euro, czyli łącznie 32 mln złotych.

 

Komitet Monitorujący zajmował się także wsparciem które adresujemy do osób pozostających bez zatrudnienia. Zależy nam, by objąć nim w szczególności tych, którym znacznie trudniej niż innym poruszać się na rynku pracy (osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach) oraz pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Środki przeznaczamy między innymi na finansowanie kursów i szkoleń podnoszących i poszerzające kwalifikacje, studiów podyplomowych i uzupełniających oraz programów staży i praktyk, subsydiowane zatrudnienie i dodatki mobilnościowe, a także zindywidualizowane pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Także tu pierwszy konkurs jeszcze w tym półroczu, do rozdysponowania będzie łącznie 4,8 mln euro (ok. 19 mln złotych), a do końca perspektywy ponad 15 milionów euro (ok. 60 mln złotych).

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

22 marca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2016 r.

Posiedzenie KM RPO WKP, 22 marca 2016, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie KM RPO WKP, 22 marca 2016, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie KM RPO WKP, 22 marca 2016, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie KM RPO WKP, 22 marca 2016, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie KM RPO WKP, 22 marca 2016, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie KM RPO WKP, 22 marca 2016, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie KM RPO WKP, 22 marca 2016, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie KM RPO WKP, 22 marca 2016, fot. Tymon Markowski