Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

RPO na rzecz opieki długoterminowej

Utworzenie systemu wsparcia dla osób wymagających opieki długoterminowej jest tematem zbliżającego się konkursu w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki wsparciu powstaną Centra Koordynacji Opieki Medycznej, odpowiedzialne za funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej, a także za pomoc domową dla osób wymagających opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej. Nabór wniosków rusza 17 września.

 

W wyniku konkursu powstaną Dzienne Domy Opieki Medycznej.  W jednym domu tego typu znajdzie się miejsce dla co najmniej 15 miejsc dla pacjentów  bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej oraz dla pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Jednocześnie w Dziennym Domu Opieki Medycznej nie może przebywać więcej niż 25 pacjentów. Oprócz domów konkurs zakłada świadczenie domowej opieki medycznej.

 

Opieka nad osobami potrzebującymi długoterminowego wsparcia medycznego to wyzwanie współczesności. Jedną z odpowiedzi jest nasz konkurs, w wyniku którego powstaną zupełnie nowe placówki odpowiedzialne za pomoc potrzebującym i ich rodzinom, czyli Domy Dziennej Opieki Medycznej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Funkcjonowaniem Domów Dziennej Opieki Medycznej i opieki domowej zajmą się Centra Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych, po jednym dla każdego z następujących subregionów:

  • subregionu bydgoskiego (miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski),
  • subregionu toruńskiego (miasto Toruń, powiaty: chełmiński, golubsko-dobrzyński, toruński, wąbrzeski),
  • subregionu włocławskiego (miasto Włocławek, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski)
  • subregionu inowrocławskiego powiaty inowrocławski, mogileński, żniński),
  • subregionu grudziądzko-brodnickiego (miasto Grudziądz, powiaty: brodnicki, grudziądzki).

 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), jeśli wniosą wkład własny w wysokości 10% wartości projektu. Przy tym albo wnioskodawca, albo partner musi być podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

 

W ramach Centrów Koordynacji Opieki Medycznej świadczone będą usługi dla osób niesamodzielnych, z jednej strony poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej, z drugiej poprzez świadczenie usług domowej opieki medycznej, w postaci usług pielęgnacyjnych w domu w ramach opieki długoterminowej i/lub usług w ramach opieki paliatywnej/hospicyjnej domowej. Usługi zdrowotne będą świadczone na poziomie lokalnych społeczności. Oznacza to umożliwienie osobom zależnym życia w środowisku lokalnym, bez izolacji od rodziny, a gdy z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe, zagwarantowanie tym osobom warunków życia jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwienie podtrzymywania więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

 

Zakładana minimalna liczba Dziennych Domów Opieki Medycznej to 9, z czego najwięcej (trzy) powstanie na terenie subregionu bydgoskiego, po dwa w subregionach toruńskim i włocławskim oraz po jednym w subregionach inowrocławskim i grudziądzko-brodnickim. Dzienny Dom Opieki Medycznej może być prowadzony przez podmiot leczniczy posiadający umowę na świadczenie opieki zdrowotnej zawartą z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów to 23,4 mln złotych. Wartość składanych projektów nie może być mniejsza niż 1 000 000 zł, a maksymalne kwoty uzależnione są od subregionów:

  • dla subregionu bydgoskiego: 8 280 000 zł,
  • dla subregionu toruńskiego: 4 830 000 zł,
  • dla subregionu włocławskiego: 4 600 000 zł,
  • dla subregionu inowrocławskiego: 2 990 000 zł,
  • dla subregionu grudziądzko-brodnickiego: 2 300 000 zł.

 

Więcej informacji o konkursie w tym wszelkie informacje o naborze na stronie mojregion.eu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 września 2018 r.