Aktualności

Wsparcie trafi między innymi na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, fot. Mikołaj Kuras
Wsparcie trafi między innymi na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, fot. Mikołaj Kuras

RPO na nowoczesne kształcenie ogólne

W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym są środki na rozwój oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach. Wsparcie trafi między innymi na organizację zajęć językowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, doposażenie pracowni, zajęcia wyrównawcze i dodatkowe wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla wymagających tego uczniów, a także na dokształcanie nauczycieli.

 

– Rozwijanie kompetencji kluczowych – w tym w dziedzinie języków obcych, nauk ścisłych i informatyki oraz podstawowych umiejętności społecznych to bardzo ważne współcześnie sprawy. Inwestując środki w budowę nowoczesnej oferty edukacyjnej szkół ogólnokształcących odpowiadamy na oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 

W puli trzech ogłoszonych właśnie konkursów dotyczących wspierania kształcenia ogólnego (dwa z nich w ramach ZIT) jest ponad 47 milionów złotych. O wsparcie mogą aplikować zarówno jednostki samorządu terytorialnego  jak i stowarzyszenia oraz inne podmioty prowadzące szkoły. Wsparcie trafi na:

  • realizację działań na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej,
  • indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniem zdolnym, między innymi poprzez zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu a także organizację zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji,
  • wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym przerwaniem nauki, między innymi poprzez organizację indywidualnej ścieżki wsparcia i zajęć wyrównawczych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy,
  • tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych między innymi poprzez zakup wyposażenia pracowni,
  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli,
  • realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów.

 

Nabory wniosków o wsparcie rozpoczną się 30 czerwca i potrwają do 21 lipca (ZIT) oraz 31 lipca. Poziom dofinansowania może wynieść 85 procent wydatków kwalifikowanych projektu. Rozstrzygnięcie planowane jest w styczniu 2018 roku.

 

Szczegóły na temat naborów:

 

Wsparcie w ramach RPO kierujemy też na rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie. W aktualnym naborze wniosków do rozdysponowanie są środki na wyposażenie warsztatów i pracowni nauki zawodu, organizację dodatkowych zajęć oraz praktyk i staży u pracodawców, a także kursy dokształcające dla nauczycieli. Więcej

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 czerwca 2017 r