Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk
Fot. Łukasz Piecyk

RPO na nowoczesną edukację

Z końcem roku rusza konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym szkoły z terenu bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego mogą uzyskać dofinasowanie na różnorodne projekty usprawniające proces edukacji, np. na dodatkowe zajęcia z zakresu języków obcych czy informatyki lub doposażenie pracowni w sprzęt potrzebny do nauczania eksperymentalnego. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące placówki, które nie są jednostkami samorządu terytorialnego (np. instytucje prowadzące szkoły prywatne czy ośrodki akademickie).

 

Wyjątkowość zbliżającego się konkursu w ramach naszego RPO polega na tym, że jest on skierowany wyłącznie do szkół niepublicznych, a jego celem jest wsparcie nowoczesnych metod prowadzenia edukacji z uwzględnieniem chociażby rozwijania umiejętności potrzebnych na rynku pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Dofinansowanie można otrzymać na różnorodne projekty, których zakres musi wpisywać się w jeden z sześciu tematów:

  • Rozwijanie u uczniów umiejętności niezbędnych na rynku pracy, np. kompetencji cyfrowych, matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językami obcymi oraz umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.
  • Indywidualna praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniem młodszym, to znaczy rozpoczynającym kolejny etap nauczania, w tym przypadku uczniem klas I i VI szkół podstawowych.
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.
  • Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez doposażanie pracowni w odpowiedni sprzęt.
  • Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.
  • Realizacja wysokiej jakości staży we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 31 grudnia do 14 stycznia. Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 750 tysięcy złotych, a maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych. Przyszły beneficjent nie może także prowadzić szkół oferujących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych, natomiast partnerem/mi może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).Więcej informacji o konkursie na stronie mojregion.eu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 grudnia 2018 r.