Aktualności

Lokale socjalne we wsi Mały Komorsk (powiat świecki)
Lokale socjalne we wsi Mały Komorsk (powiat świecki)

RPO dla mieszkańców

Mechanizmy wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pracują na pełnych obrotach. W 2016 roku zarząd województwa zaplanował ogłoszenie 57 konkursów o dofinansowanie. Do mieszkańców regionu trafi ponad 340 milionów euro wsparcia.

 

Miliony z Unii Europejskiej

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego mieszkańcy Kujawy i Pomorza otrzymają w najbliższych latach w sumie 1,9 miliarda euro wsparcia. Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować kwotą 9,5 miliarda złotych.

 

– Do naszego regionu trafi rekordowa, ponaddwukrotnie większa niż w latach 2007-2013, suma wsparcia z Unii Europejskiej. Jesteśmy solidnie przygotowani do dystrybucji tych środków. Nowe unijne rozdanie to bardziej przyjazny system aplikowania o wsparcie, ale też zaostrzone kryteria korzystania ze środków. Wszystko po to, by skuteczniej rozwiązywać konkretne problemy mieszkańców – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Rozwój dla mieszkańców

Ideę podziału środków w ramach RPO podporządkowaliśmy celom określonym w Strategii rozwoju województwa 2020+. Chodzi o poprawę jakości życia mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz o uczynienie województwa konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy. Priorytety to rozwój gospodarki, transport i mobilność, wsparcie dla rodziny oraz poprawa dostępu do usług zdrowotnych.

 

RPO jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ok. 1,4 mln euro) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (ok. 525 mln euro). Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwoli na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Na przykład wsparciu na prowadzenie przedszkoli będą towarzyszyć środki na budowę lub rozbudowę tego rodzaju placówek.

 

Ważną częścią naszego RPO jest polityka terytorialna województwa. Obejmuje poziomy: wojewódzki – ZIT, regionalny i subregionalny; ponadlokalny oraz tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który jest wyjątkowym w skali Polski mechanizmem wspierania społeczności lokalnych (więcej o RLKS).

 

– W Kujawsko-Pomorskiem funkcjonuje ZIT, który daje Bydgoszczy i Toruniowi dodatkowe środki na powiązania funkcjonalne między tymi dwoma miastami. Myślę, że środki unijne w nowej perspektywie są na tym etapie dla wszystkich zadowalające – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, który uczestniczył 2 marca w posiedzeniu zarządu województwa.

 

 

Czas na realizację

W ramach nowego RPO w 2015 roku Urząd Marszałkowski ogłosił pierwszych 10 konkursów o dofinansowanie oraz 1 nabór pozakonkursowy na łączną kwotę ponad 94 milionów euro. Konkursy dotyczyły między innymi przedsięwzięć z zakresu wspierania osób bezrobotnych, organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych oraz przygotowania projektów grantowych i partnerskich dla przedsiębiorców.

 

– W konkursach unijnych będziemy preferować wspólne projekty mieszkańców lub samorządów Bydgoszczy, Torunia i Włocławka w różnych obszarach. Chcemy w ten sposób zachęcać do współpracy oraz pokazać, że jest ona możliwa i oczekiwana – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W 2016 roku zarząd województwa zaplanował ogłoszenie kolejnych 57 konkursów, w ramach których do rozdysponowania będą 342 miliony euro (część z tej puli zarezerwowano na przedsięwzięcia w ramach ZIT wojewódzkiego):

 

  • Ponad 223 miliony euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (31 konkursów) trafią między innymi na budowę i tworzenie przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych, dotacje dla przedsiębiorców, tworzenie mieszkań socjalnych, rozbudowę pracowni w szkołach zawodowych, budowę instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych i publicznych, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, a także podłączenie gospodarstw domowych do systemu oczyszczania ścieków.

 

  • Prawie 119 milionów z Europejskiego Funduszu Społecznego (26 konkursów) umożliwi realizację projektów między innymi z zakresu wspierania osób bezrobotnych w znalezieniu pracy i założeniu własnego biznesu, pomocy w znalezieniu zatrudnienia młodzieży opuszczającej zakłady poprawcze, zwiększenia liczby miejsc dla najmłodszych w przedszkolach, tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, a także pomocy rodzicom w powrocie na rynek pracy, między innymi poprzez pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem. Pomoc trafi także do osób zagrożonych utratą pracy oraz rolników planujących podjęcie zatrudnienia w innym zawodzie, osób chcących uzupełnić wykształcenie i podnieść kwalifikacje zawodowe oraz osób starszych i niesamodzielnych, które wymagają specjalnej opieki.

 

Więcej o konkursach ogłoszonych w 2015 i 2016 roku

Więcej o RPO

 

Czytaj też:

Dowiedz się jak sięgnąć po dofinansowanie

Dla rewitalizacji

Konkursy RPO: mniej emisji, sporo oszczędności

Dla przedsiębiorców: na innowacje i podbijanie nowych rynków

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 marca 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 3 marca 2016 r.