Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

Podczas piątkowego (2 grudnia) posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o środki na rozwój sieci tramwajowych i zakupy taboru, budowane potencjału badawczo-wdrożeniowego firm, programy wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego oraz wsparcie osób pozostających bez pracy. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Uruchomienie środków na budowane potencjału badawczo-wdrożeniowego małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów takich firm i ich partnerstw z instytucjami naukowymi zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku. Będzie można za nie tworzyć i rozwijać zaplecza badawcze podmiotów biznesowych. Alokacja wynosi blisko 26 milionów euro, czyli ponad 100 milionów złotych.

 

– Zależy nam, by te pieniądze trafiły zarówno do przedsiębiorstw, które mają już doświadczenie w tego typu działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, jak i takich, które dopiero tę drogę rozpoczynają. A także na tym, by służyły pobudzaniu współpracy nauki i biznesu, transferowi wiedzy, budowaniu klastrów innowacyjnych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Biznes będzie też ostatecznym beneficjentem innego przygotowywanego obecnie konkursu, w którym rozdysponujemy środki na rozwój międzynarodowych kontaktów gospodarczych. Będą mogły o nie aplikować instytucje otoczenia biznesu, które przygotują programy grantowe zakładające subwencje na udział w targach i wystawach, poszukiwanie zagranicznych partnerów i kwalifikowane usługi doradcze. 

 

Kolejny pakiet konkursów dotyczy nakładów na rozwój tak zwanego czystego miejskiego transportu publicznego, w naszym przypadku przede wszystkim systemu połączeń tramwajowych. W dwóch z nich, zaplanowanych na drugi kwartał 2017, na budowę torów, platform przesiadkowych i innych elementów tramwajowej infrastruktury oraz na zakupy taboru i tworzenie systemów zarządzania ruchem przeznaczamy łącznie ponad 30 milionów euro, czyli ponad 130 milionów złotych. Trzeci z konkursów zostanie ogłoszony (przez instytucję pośredniczącą) w ramach ZIT-u (zintegrowanych inwestycji terytorialnych), czyli wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu.

 

W pierwszych miesiącach przyszłego roku ogłosimy dwa konkursy dotyczące polityki społecznej. W pierwszym rozdysponujemy środki na adresowane do osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym programy aktywizacyjne (blisko 3 mln euro, czyli ok. 13 mln złotych), w drugim na realizacje potrzeb lokalowych placówek preadopcyjnych (milion euro, czyli ponad 4 miliony złotych). Komitet Monitorujący zdecyduje też o finansowym zasileniu powiatowych urzędów pracy w całym województwie (w trybie pozakonkursowym) z przeznaczeniem m. in. na dotacje na staże, szkolenia, kursy i studia podyplomowe oraz pierwszy własny biznes dla osób bezrobotnych. 

 

4 miliony złotych to pula konkursowa uruchamiana z myślą o programach wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. To zaproszenie do aplikowania dla instytucji medycznych, gotowych podjąć się organizacji badań przesiewowych dla osób z grup ryzyka.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego  

 

2 grudnia 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2016 r.