Aktualności

fot. Małgorzata Litwin/UM Toruń
Montaż wiechy na budowie toruńskiego centrum kulturalno-kongresowego Jordanki (październik 2014) ; fot. Małgorzata Litwin/UM Toruń

Podsumowujemy programy pomocowe 2007-2013

Komisja Europejska, polski rząd i samorządowe władze szesnastu polskich województw podsumowują w Warszawie unijną perspektywą finansową 2007-2013 jednocześnie otwierając nową 2014-2020. W jutrzejszej (26 lutego) uroczystej gali uczestniczy marszałek Piotr Całbecki.

 

W Kujawsko-Pomorskiem finiszują wszystkie wdrażane z poziomu regionu programy pomocowe finansowane przez Unię Europejską, w tym nasz Regionalny Program Operacyjny 2007-2013. Ostatnie projekty RPO WK-P zakończą się w tym roku – łączna wartość wszystkich przedsięwzięć to 8 miliardów złotych, wartość wsparcia wynosi 4,5 miliarda złotych, liczba dofinansowanych przedsięwzięć przekroczyła dwa i ćwierć tysiąca.

 

Najwięcej pieniędzy z RPO WK-P – 1,2 miliarda złotych (ponad jedną czwartą wszystkich środków) –   przeznaczyliśmy na budowanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym bezpośrednie wsparcie inwestycji przedsiębiorstw i projekty poszerzające ofertę regionalnych instytucji otoczenia biznesu. Liczba projektów w tym segmencie przekroczyła 1 100. Z dofinansowania skorzystało ponad 1000 firm, przede wszystkim małych i średnich, tworząc 2,5 tysiąca miejsc pracy. Druga z kolei wartość wsparcia – ponad miliard złotych – dotyczy projektów związanych z rozwojem infrastruktury transportowej. Efektem jest między innymi wybudowanie 90 kilometrów nowych dróg i modernizacja ponad 600 kilometrów dróg istniejących.

 

Wśród ostatnich realizowanych dużych inwestycji są budowa centrum kulturalno-kongresowego Jordanki w Toruniu i budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Myślęcinku. Podobnie jak wszystkie inne przedsięwzięcia finansowane ze środków perspektywy 2007-2013 obie zakończą się jeszcze w tym roku.

 

Wdrażany z poziomu marszałkowskiej administracji województwa nasz segment Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sumujemy blisko 2,5 tysiącami umów o dofinansowanie i 2,3 mld złotych przekazanej pomocy. Wymierne efekty to między innymi dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 13 tysięcy osób, dotacje dla 18 tysięcy osób w ramach przedsiębiorstw ekonomii społecznej, blisko 15 tysięcy wiejskich dzieci objętych edukacją przedszkolną, ponad 300 szkół i placówek kształcenia zawodowego które zmodernizowały ofertę nauczania, szkolenia podnoszące lub poszerzające kwalifikacje dla kilkudziesięciu tysięcy pracowników i uruchomienie różnych form kształcenia ustawicznego z których skorzystało 3 tysiące dorosłych mieszkańców regionu.   

 

– Warto podkreślić, że nasze struktury i mechanizmy wdrażania unijnego wsparcia są bardzo wysoko oceniane. Najwyższe noty wystawia nam stale od kilku lat Instytucja Audytowa, która na zlecenie Komisji Europejskiej regularnie bada wszystkie dotyczące tego procesu procedury, w tym system oceny projektów, prawidłowość wyboru projektów do dofinansowania oraz ich rozliczanie. Dzięki sprawnemu inwestowaniu środków pomocowych w perspektywie 2007-2013 otrzymaliśmy dodatkowo do rozdysponowania 115 milionów euro, czyli pół miliarda złotych (w ramach RPO WK-P i pozostającej w dyspozycji samorządu województwa puli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Finiszują także przedsięwzięcia finansowane z przypadających na województwo kujawsko-pomorskie segmentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Ryby. PROW to 655 milionów złotych rozdysponowanej pomocy (ponad 3 tysiące projektów i tyleż podpisanych umów z beneficjentami), wartość pomocy przyznanej w ramach PO Ryby

to 56,5 mln złotych (blisko 400 projektów).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

25 lutego 2015 r.