Aktualności

Fot. UMWKP
Fot. UMWKP

Obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw

Z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej oraz radnych województwa Jacka Gajewskiego i Pawła Zgórzyńskiego w Kołobrzegu obradowało Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W porządku obrad znalazły się m.in. polityka spójności Unii Europejskiej po 2027 roku, rola samorządów w walce ze zmianami klimatu oraz kwestie związane z działaniami mającymi na celu poprawę warunków życia dzieci i młodzieży.

 

Rozmawiano m.in. o sytuacji dzieci zagrożonych marginalizacją, niepełnosprawnych, wywodzących się z grup mniejszościowych i środowisk imigranckich. Podczas posiedzenia odbyła się uroczystość podpisania protokołu ustaleń z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). Dokument dotyczy działań na rzecz poprawy dostępu do edukacji, wsparcia edukacji włączającej i środków antydyskryminacyjnych oraz wsparcia psychospołecznego.

 

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej powołano w 2002 roku. To dobrowolne stowarzyszenie wszystkich polskich województw, mające na celu  wspieranie idei samorządu terytorialnego, obronę wspólnych interesów województw oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich regionów. Przedstawiciele ZWRP biorą udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także Komitetu Regionów Unii Europejskiej i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Zgromadzenie Ogólne to organ stanowiący związku, złożony z 64 delegatów (po cztery osoby – marszałek województwa, przewodniczący sejmiku i dwoje radnych – z każdego z szesnastu województw). Kadencja w Związku Województw RP pokrywa się z kadencją władz samorządowych województw.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

12 stycznia 2024 r.