Aktualności

Briefing marszałka Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Briefing marszałka Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Nowe konkursy RPO

Środki rozdysponowywane w konkursach o dofinansowanie, w których nabory wniosków zaplanowano jeszcze na drugi oraz na trzeci kwartał tego roku, były tematem konferencji prasowej marszałka Piotra Całbeckiego. Kryteria wyboru projektów zostały przyjęte podczas kwietniowego posiedzenia Komitetu Monitorującego naszego RPO 2014-2020. Chodzi o podział środków, które przeznaczamy na rozwój kształcenia ogólnego i zawodowego, wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego, modernizację infrastruktury kolejowej i sieci drogowej, a także dotacje dla stawiających na innowacje małych i średnich przedsiębiorstw.

 

– Wszystkie te kierunki interwencji – rozwój gospodarczy i innowacyjność, poziom edukacji i odpowiedzi systemu edukacji na zapotrzebowania rynku pracy, sprawna komunikacja i bezpieczeństwo – są bardzo ważne dla regionalnej społeczności jako całości i dla każdego z nas – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego podjęliśmy decyzję w sprawie rozdysponowania łącznie 231,5 miliona euro.

 

Edukacja i szkoły zawodowe

 

W trzecim kwartale 2016 zostaną ogłoszone trzy konkursy RPO dotyczące edukacji. W pierwszym z nich, w którym aplikować mogą instytucje prowadzące placówki oświatowe, rozdysponujemy środki na projekty których zakładanym efektem będzie podniesienie kompetencji językowych i matematyczno-przyrodniczych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Pieniądze te można będzie przeznaczyć zarówno na doposażenie placówek, jak i na organizację dodatkowych zajęć, w tym dydaktyczno-wyrównawczych, oraz dokształcanie nauczycieli. Przyjęte kryteria konkursowe premiują przedsięwzięcia realizowane na wsi. Wartość alokacji to 5 mln euro (ok. 21 mln złotych).

 

Drugi z tych konkursów, z pulą 8 mln euro (ok. 34 mln złotych) adresujemy do społeczności szkół zawodowych. Wsparcie kierujemy m. in. na staże i praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami oraz poszerzanie oferty edukacyjnej. Z przedsięwzięć dofinansowanych w ramach obu konkursów skorzysta ponad 11,5 tysiąca uczniów.

 

5 milionów euro (ok. 21 mln złotych wynosi pula konkursowa z przeznaczeniem na inwestycję w rozwój bazy dydaktycznej i szkoleniowej zawodówek i ośrodków kształcenia ustawicznego. Tu możliwość aplikowania otwieramy także dla organizacji pozarządowych.

 

Kolej, drogi i sprzęt dla straży pożarnej

 

W nowej perspektywie finansowej kontynuujemy modernizację infrastruktury kolejowej, w tym dworców, o znaczeniu regionalnym. Zarządca krajowej sieci kolejowej, państwowa spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, otrzyma w trybie pozakonkursowym ponad 40 milionów euro (ponad 170 mln złotych).

 

Potężny zastrzyk finansowy trafi także na budowę i modernizację dróg w całym Kujawsko-Pomorskiem. Finansowanie tego typu inwestycji przygotowujemy z myślą o drogach gminnych i powiatowych (pula w najbliższym konkursie 21 mln euro, czyli ok. 90 mln złotych), drogach wojewódzkich w pięciu największych miastach regionu (w najbliższym konkursie 18 mln euro, blisko 80 mln złotych) oraz drogach wojewódzkich zarządzanych przez administrację marszałkowską (tryb pozakonkursowy, 101 mln euro, czyli ok. 430 mln złotych). Nabory jeszcze w drugim kwartale tego roku.

 

1,6 mln euro (blisko 7 mln złotych) to wsparcie które za pośrednictwem regionalnej struktury Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przekażemy formacjom ochotniczej straży pożarnej w całym województwie z przeznaczeniem na zakupy sprzętu ratowniczego, w tym przeznaczonego do neutralizacji zagrożeń chemicznych.

 

Innowacyjny biznes

 

Jednym z najistotniejszych kierunków rozwoju województwa jest innowacyjność jako napęd dla gospodarki. Stawiające na nowe technologie i rozwiązania małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły w najbliższym czasie sięgnąć po dotacje na przedsięwzięcia wdrożeniowe dzięki którym wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty. Do dyspozycji będzie 30 milionów euro (blisko 130 mln złotych). Nabór wniosków aplikacyjnych jeszcze w drugim kwartale 2016.

 

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 maja, marszałkowi Całbeckiemu towarzyszyła odpowiedzialna za programowanie europejskie wicedyrektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego Barbara Jesionowska.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

18 maja 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2016 r.

 

Briefing marszałka Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plBriefing marszałka Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plBriefing marszałka Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plBriefing marszałka Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plBriefing marszałka Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plBriefing marszałka Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl